SINGER ขายหนี้เสียให้ JMT 280 ล้านบาท เซ็นสัญญา 30 มิ.ย.นี้

สาขาซิงเกอร์ SINGER

SINGER ประมูลขายหนี้เสีย 280 ล้านบาท เตรียมเซ็นสัญญา “JMT” ผู้ชนะประมูล 30 มิ.ย.นี้ พร้อมชำระเงินก้อนแรกทันที

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่าที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ได้มีมติให้บริษัทจัดให้มีการประมูลการซื้อสิทธิเรียกร้องในหนี้ด้อยคุณภาพ ประเภทบัญชีลูกหนี้อดีตพนักงาน

โดยวิธีการเปิดซอง (Sealed Bid Open Action) และบริษัทได้เปิดซองประมูล เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ผู้ที่ชนะการประมูลคือ บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) (JMT)

สำหรับมูลค่ารวมของหนี้ด้อยคุณภาพประเภทบัญชีลูกหนี้อดีตพนักงานดังกล่าว เท่ากับ 280.79 ล้านบาท โดย JMT จะชำระราคาซื้อขายด้วยเงินสด และแบ่งการชำระออกเป็น 2 งวดเท่า ๆ กัน โดยงวดที่ 1 จะชำระในวันทำสัญญาซื้อขาย วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และงวดที่ 2 จะชำระเมื่อส่งมอบเอกสารครบถ้วน