คปภ.สั่งบริษัทประกัน ยืดผ่อนชำระเบี้ยออกไปอีก 60 วัน-จ่ายรายงวดได้

คปภ. สั่ง บริษัทประกันชีวิต-วินาศภัย ขยายเวลาผ่อนชำระเบี้ย กรมธรรม์ประกันชีวิตยืดไปอีก 60 วัน ประกันอัคคีภัยและเบ็ดเตล็ด แบ่งจ่ายรายงวดได้ เฉพาะครบกำหนด-สัญญาใหม่ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.65

สุทธิพล ทวีชัยการ
สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ได้ลงนามคำสั่งประกาศใหม่ เรื่อง ขยายระยะเวลาการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตและอัตราเบี้ยประกันภัย เพื่อรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 และ ขยายระยะเวลาการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย เพื่อรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.65 โดยคำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.65

ทั้งนี้ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตให้หมายความรวมถึงสัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังที่แนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต ไม่ว่าจะมีเงื่อนไขระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยหรือไม่ก็ตาม

โดยในกรณีกรมธรรม์ประกันชีวิตครบกำหนดระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยหรือระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย ในระหว่างวันที่ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.65 บริษัทอาจขยายระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยหรือระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยออกไปอีก 60 วันนับแต่วันครบกำหนดเดิม

ส่วนในกรณีกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทอาจผ่อนผันให้ผู้เอาประกันภัยสามารถชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายงวดได้ สำหรับการประกันภัยอัคคีภัย หรือการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ที่กำหนดไว้ในรายงานสถิติธุรกิจประกันวินาศภัยของสำนักงาน คปภ. ซึ่งผู้เอาประกันภัยมีการทำสัญญาหรือมีการชำระเบี้ยประกันภัยตามสัญญาในระหว่างวันที่ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.65