ประกาศข้อกำหนดการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย-พาณิชยกรรม กรุงเทพมหานคร

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม พื้นที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ในอีก 30 วัน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 โดยระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม กรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2550 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำแผนผัง โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดินให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 (1) และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร จึงออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง

ข้อกำหนดฉบับดังกล่าว เป็นกำหนดใหม่ที่ใช้แทน ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 และฉบับเพิ่มเติม 2 ฉบับ

Advertisement

ข้อกำหนดฉบับใหม่นี้ มีการระบุขนาดและเนื้อที่ของที่ดินที่ขอทำการจัดสรร ดังนี้

ขนาดของที่ดินที่ขอทำการจัดสรร แบ่งเป็น 3 ขนาด คือ

  1. ขนาดเล็ก จำนวนแปลงย่อยเพื่อจัดจำหน่าย ไม่เกิน 99 แปลง หรือเนื้อที่ทั้งโครงการ น้อยกว่า 19 ไร่
  2. ขนาดกลาง จำนวนแปลงย่อยเพื่อจัดจำหน่ายตั้งแต่ 100-499 แปลง หรือเนื้อที่ทั้งโครงการ 19-100 ไร่
  3. ขนาดใหญ่ จำนวนแปลงย่อยเพื่อจัดจำหน่ายตั้งแต่ 500 แปลง หรือเนื้อที่ทั้งโครงการเกินกว่า 100 ไร่

การจัดทำสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะภายในโครงการจัดสรรที่ดิน ต้องทำในที่ดินที่มีชื่อผู้ขอ เป็นผู้มีสิทธิในที่ดินเท่านั้น

การจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ที่ดินแปลงย่อยจะต้องมีขนาดและเนื้อที่ของที่ดินแยกเป็นประเภท ดังนี้

การจัดสรรที่ดินเพื่อการจำหน่ายเฉพาะที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคารประเภทบ้านเดี่ยว ที่ดินแปลงย่อยต้องมีขนาดความกว้างหรือความยาวไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร และมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 40 ตารางวา หากความกว้างหรือความยาวไม่ได้ขนาดดังกล่าว ต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 60 ตารางวา

การจัดสรรที่ดินเพื่อการจำหน่ายพร้อมอาคารประเภทบ้านแฝด ที่ดินแต่ละแปลงต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร และมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 35 ตารางวา

Advertisement

การจัดสรรที่ดินเพื่อการจำหน่ายพร้อมอาคารประเภทบ้านแถวหรืออาคารพาณิชย์ ที่ดินแต่ละแปลงต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร และมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 16 ตารางวา

นอกจากนี้ ข้อกำหนดยังมีการระบุรายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับที่ดินจัดสรร ทั้งการจัดการสิ่งปฏิกูล ระบบสาธารณูปโภค ถนน สะพาน สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ

ข้อกำหนดฉบับล่าสุดนี้ มีการกำหนดบทเฉพาะกาลไว้ว่า การพิจารณาคำขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ข้อกำหนดนี้ใช้บังคับ ให้อยู่ในบังคับของข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550

และข้อกำหนดฉบับล่าสุด จะมีผลบังคับใช้ในอีก 30 วัน นับจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา