สธ. ไฟเขียว เพิ่มค่าโอทีและเวรบ่าย-ดึก บุคลากรแพทย์และสาธารณสุข

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน
นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน (แฟ้มภาพ)

กระทรวงสาธารณสุขออกข้อบังคับ ปรับเพิ่มค่าตอบแทนทำงาน OT และเวรบ่ายหรือดึก ของบุคลากรสาธารณสุข มีผลบังคับใช้ทันที เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า หลังจากกระทรวงการคลังทำหนังสือตอบกลับ สธ. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเห็นชอบตามที่ สธ.เสนอในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ ฉบับที่ 5 ด้วยการเพิ่มค่าตอบแทนทุกวิชาชีพในการปฏิบัติงานลักษณะเป็นเวรหรือเป็นผลัด (OT) ขึ้นร้อยละ 8 และเพิ่มค่าตอบแทนผลัดบ่ายหรือผลัดดึก ที่เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการในเวลาราชการปกติขึ้น ร้อยละ 50 และปรับเพิ่มรายการตำแหน่ง, วิชาชีพและสายงาน ที่ให้ได้รับค่าตอบแทน

รวมทั้งกระทรวงการคลังได้เห็นชอบหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนฉบับที่ 2, 10, 11 และ 12 ในอัตราเดิม และขอให้ สธ.ออกข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงในลักษณะค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด สธ. ให้สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนที่กระทรวงการคลังเห็นชอบต่อไป

ล่าสุด สธ.ได้ลงนามออกข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงในลักษณะค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด สธ.แล้ว โดยค่าตอบแทนนอกเวลาที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 และร้อยละ 50 ดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ทันที ซึ่ง สธ.ได้เร่งดำเนินการดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อไป