สธ. จี้หน่วยงานท้องถิ่นลงดาบตู้กดเครื่องดื่มผสมกัญชา

สธ.

กรมอนามัย จี้หน่วยงานท้องถิ่น บังคับใช้ กม.กับตู้ขายเครื่องดื่มผสมกัญชาที่ไม่ได้รับอนุญาต ย้ำมีอำนาจทั้งแจ้งหยุดดำเนินการ-ปรับ และดำเนินคดี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ได้แจ้งเทศบาลนครนนทบุรี ให้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับและดำเนินคดีกับผู้ประกอบการเจ้าของตู้จำหน่ายเครื่องดื่มผสมกัญชาแบบหยอดเหรียญ 2 ตู้ ฐานดำเนินการโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ตามมาตรา 85 แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่ดูแลห้างสรรพสินค้าดังกล่าว เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการที่จะมาเช่าพื้นที่ในห้างสรรพสินค้า เพื่อให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายด้วย

หลังการลงพื้นที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2566 พบตู้จำหน่ายเครื่องดื่มผสมกัญชาแบบหยอดเหรียญ 2 ตู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งเคยตรวจพบและตักเตือนผู้ประกอบการเจ้าของตู้ไปแล้วเมื่อ 27 ม.ค. 2566 แต่ยังคงเปิดดำเนินการอยู่

เครื่องดื่มผสมกัญชา

ย้ำ 2 แนวปฏิบัติ

รองอธิบดีกรมอนามัย ยังแจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีพบตู้จำหน่ายเครื่องดื่มแบบหยอดเหรียญอัตโนมัติ ที่มีการผลิตหรือสะสมเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาว่า ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ตรวจตรา ควบคุม กำกับดูแลให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย

หากพบว่าผู้ใดติดตั้งตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ หรือประกอบกิจการประเภทดังกล่าวในลักษณะที่เป็นการค้า โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

(1) แจ้งให้ผู้ประกอบกิจการหยุดดำเนินกิจการทันทีและให้มายื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามข้อบัญญัติของท้องถิ่นนั้น ซึ่งออกตามความในมาตรา 32 แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(2) ดำเนินการตามกระบวนการเปรียบเทียบปรับ และดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข โดยรวบรวมพยานหลักฐานการกระทำความผิดและส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตจังหวัด หรือในเขตกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ตามมาตรา 85 แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


สธ.