ราชกิจจาฯประกาศ อัตราค่าจ้าง ตามมาตรฐานฝีมือฉบับใหม่ 17 สาขา

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ “ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฉบับใหม่” อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 12) รับต่ำสุดตั้งแต่วันละ 465 บาท และสูงสุดอยู่ที่วันละ 715 บาท เป็นช่างเมคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระดับ 3 มีผลบังคับใช้ในอีก 90 วัน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง ฉบับที่ 12 เรื่องอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ(ฉบับที่ 12) ลงนามโดยนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานกรรมการค่าจ้าง

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับตามมาตรฐานฝีมือ และมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ให้กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ รวม 17 สาขา โดยใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นเกณฑ์วัดค่าทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 79 (4) และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551คณะกรรมการค่าจ้างจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ประกาศนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2. ในประกาศนี้ “มาตรฐานฝีมือ” หมายความว่า มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข้อ 3. อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในแต่ละสาขาอาชีพและในแต่ละระดับ(17สาขา) ให้เป็นดังนี้

กลุ่มช่างอุตสาหการ ประกอบด้วย 6 กลุ่มอาชีพ รับค่าจ้างตั้งแต่วันละ 495บาท-715 บาท

 • 1.ช่างระบบส่งถ่ายกำลัง ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 495 บาท
 • 2.ช่างระบบปั๊มและวาล์ว ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 515 บาท
 • 3.ช่างประกอบโครงสร้างเหล็ก ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 500 บาท
 • 4.ช่างปรับ ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 500 บาท
 • 5.ผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมมิก-แม็ก ด้วยหุ่นยนต์ ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 520 บาท
 • 6.ช่างเมคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 545 บาท ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 635 บาท และระดับ 3 ไม่ต่ำกว่าวันละ 715 บาท

กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล ประกอบด้วย 5 กลุ่มอาชีพ ได้รับค่าจ้างตั้งแต่วันละ 465 บาท-620 บาท

 • 7.สาขาช่างซ่อมรถแทรกเตอร์การเกษตร ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 465 บาท ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 535 บาท และระดับ 3 ไม่ต่ำกว่าวันละ 620 บาท
 • 8.สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถตักหน้าขุดหลัง ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 585 บาท
 • 9.สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถขุด ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 570 บาท
 • 10.สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถลากจูง ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 555 บาท
 • 11.สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถตัก ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 520 บาท

กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ ประกอบด้วย 6 กลุ่มอาชีพ รับค่าจ้างตั้งแต่วันละ 475 บาท-600 บาท

 • 12.นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (โภชนบำบัด)
 • 13.นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (วารีบำบัด)
 • 14.นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (สุคนธบำบัด) ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 500 บาท และระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 600 บาท
 • 15.พนักงานผสมเครื่องดื่ม ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 475 บาท ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 525 บาท และระดับ 3 ไม่ต่ำกว่าวันละ 600 บาท
 • 16.การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 530 บาท
 • 17.ช่างเครื่องช่วยคนพิการ ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 520 บาท และระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 600 บาท

ทั้งนี้ นายจ้างที่ให้ลูกจ้างทำงานในตำแหน่งงานหรือลักษณะงานที่ต้องใช้ทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือในสาขาอาชีพและระดับใด ไม่ว่าจะครอบคลุมมาตรฐานฝีมือนั้นทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดก็ตาม ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในสาขาอาชีพและระดับนั้น

อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 17 สาขา

ดูประกาศฉบับเต็มที่นี่