โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร 2 นาย

พระบรมราชโองการ-แต่งตั้ง

ราชกิจจานุเบกษาเผย แพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 2 นาย 

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร มีใจความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ชั้นสัญญาบัตร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ ยศทหาร พุทธศักราช 2479

Advertisement

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการ ในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 2 นาย ดังนี้

  • 1. จ่าสิบโทหญิง ศิรินทิพย์ นางาม เป็น ร้อยตรีหญิง
  • 2. จ่าสิบโทหญิง สมสวัสดิ์ เชื้อจันทร์ เป็น ร้อยตรีหญิง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2566
ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

ราชกิจจาฯ-1 มีนาคม พระราชทานยศ