เช็กลิสต์ร่าง พ.ร.บ. รอประกาศในราชกิจจาฯ 11 ฉบับ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ศูนย์ภาพเครือมติชน

เช็กลิสต์ร่าง พ.ร.บ. รอประกาศในราชกิจจาฯ 11 ฉบับ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ไม่ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะถือฤกษ์เบิร์ทเดย์ 21 มีนาคม หรือวันธงชัย 15 มีนาคม ยุบสภา ไม่มีผลต่อกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่ถวายไปแล้ว จำนวน 11 ฉบับ

สำหรับร่าง พ.ร.บ.ที่อยู่ระหว่างนำขึ้นทูลเกล้าฯ-รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 11 ฉบับ ได้แก่

1.ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 วันที่ทูลเกล้าฯ 28 ธันวาคม 65 วันครบกำหนด 90 วัน 27 มีนาคม 66

2.ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566 (แก้ไขเพิ่มเติมการพ้นจากตำแหน่งของข้าราชการฝ่ายอัยการ) วันที่ทูลเกล้าฯ 4 มกราคม 66 วันครบกำหนด 90 วัน 3 เมษายน 66

3.ร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 (นายองอาจ คล้ามไพบูลย์กับคณะ เป็นผู้เสนอ) วันที่ทูลเกล้าฯ 19 มกราคม 66 วันครบกำหนด 90 วัน 18 เมษายน 66

Advertisement

4.ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2566 (นายอนุทิน ชาญวีรกูลกับคณะ เป็นผู้เสนอ) วันที่ทูลเกล้าฯ 19 มกราคม 66 วันครบกำหนด 90 วัน 18 เมษายน 66

5.ร่าง พ.ร.บ.สถาปนิก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 วันที่ทูลเกล้าฯ 19 มกราคม 66 วันครบกำหนด 90 วัน 18 เมษายน 66

6.ร่าง พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2566 (แก้ไขเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ของสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ) วันที่ทูลเกล้าฯ วันที่ครบกำหนด 90 วัน 18 เมษายน 66

7.ร่าง พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2566 (เพื่อรองรับการอนุวัติการตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ภาคผนวก 5 ว่าด้วยกฎข้อบังคับสำหรับการป้องกันมลพิษจากขยะบนเรือ) วันที่ทูลเกล้าฯ 19 มกราคม 66 วันครบกำหนด 90 วัน 18 เมษายน 66

Advertisement

8.ร่าง พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 (แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อกำหนดกลไกให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถชำระเงินคืนกองทุนได้ ขยายโอกาสการเข้าถึงเงินกู้ยืม และปรับเปลี่ยนการดำเนินงานของกองทุน) วันที่ทูลเกล้าฯ 20 มกราคม 66 วันครบกำหนด 90 วัน 19 เมษายน 66

9.ร่าง พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 วันที่ทูลเกล้าฯ 17 กุมภาพันธ์ 66

10.ร่าง พ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 (รอนำขึ้นทูลเกล้าฯ) และ 11.ร่าง พ.ร.บ.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 (รอนำขึ้นทูลเกล้าฯ)