ครม.อนุมัติงบฯ 9,140 ล้าน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14.6 ล้านคน เริ่ม 1 เม.ย.

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ครม.ไฟเขียวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 14.6 ล้านคน อนุมัติงบฯกลาง 66 กว่า 9,140 ล้านบาท เปิดวงเงินใช้อะไรได้บ้าง-เท่าไหร่

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ดังนี้ 1.ขอความเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี’65 ซึ่งมีจำนวนผู้ลงทะเบียนตามโครงการ ปี’65 ทั้งหมด 19.65 ล้านราย

มีผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจำนวน 14.6 ล้านราย และผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจำนวน 5.05 ล้านราย และกรอบระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ปี’65 (ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-1 ก.ค. 66) โดยในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกรอบระยะเวลาในการดำเนินการและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการพิจารณาปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมต่อไป

2.ให้ความเห็นชอบการจัดสรรประชารัฐสวัสดิการใหม่ เช่น

Advertisement

– วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าประชารัฐ (ร้านธงฟ้า) จำนวน 300 บาท/คน/เดือน
– วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม จำนวน 80 บาท/คน/3 เดือน

รายงานข่าวว่า รวมทั้งขออนุมัติงบฯกลาง ปี’66 จำนวน 9,140.35 ล้านบาท ให้แก่กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เพื่อนำมาสมทบกับเงินกองทุน สำหรับการดำเนินการในการจัดสรรประชารัฐสวัสดิการใหม่

3.มอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประชารัฐสวัสดิการสำหรับผู้ได้รับสิทธิตามโครงการ และผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ใช้สิทธิแทน รวมถึงการกำหนดแนวทางการดำเนินการกับผู้ได้รับสิทธิตามโครงการที่กระทำผิดหลักเกณฑ์การจัดสรรประชารัฐสวัสดิการ เช่น การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผิดวัตถุประสงค์ โดยไม่ซื้อสินค้าตามที่กำหนดแต่นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแลกเป็นเงินสดกับร้านค้าที่เข้าร่วม

สำหรับกรอบระยะเวลาในการดำเนินโครงการปี 2565

– ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติและเริ่มกระบวนการยืนยันตัวตน 1 มีนาคม 2566
– กระบวนการอุทธรณ์ กรณีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 1 มีนาคม-1 พฤษภาคม 2566 (62 วัน)
– เริ่มใช้สิทธิสวัสดิการสำหรับผู้ลงทะเบียนรอบปกติ 1 เมษายน 2566
– ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบอุทธรณ์และเริ่มกระบวนการยืนยันตัวตน 20 มิถุนายน 2566
– เริ่มใช้สิทธิสวัสดิการสำหรับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติรอบอุทธรณ์ 1 กรกฎาคม 2566

ขณะที่วงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เสนอในครั้งนี้

1.วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้า
– ต่างจังหวัด 300 บาท/คน/เดือน
– กทม. 300 บาท/คน/เดือน

2.วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม
– ต่างจังหวัด 80 บาท/คน/3 เดือน
– กทม. 80 บาท/คน/3 เดือน

Advertisement

3.วงเงินค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ
– รถ บขส./รถไฟ ต่างจังหวัดและ กทม. 750 บาท/คน/เดือน
– ระบบขนส่งสาธารณะใน กทม. ต่างจังหวัดและ กทม.-(ปัจจุบัน 500 บาท/คน/เดือน)

4.วงเงินค่าไฟฟ้า
– ต่างจังหวัดและ กทม. 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน

5.วงเงินค่าน้ำประปา
– ต่างจังหวัดและ กทม. 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน