ขนส่งฯ ประกาศชื่อตัวอักษรลักษณะพิเศษ “คำมงคล” ใช้ประมูลทะเบียนรถ

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศขนส่งทางบก กำหนดตัวอักษรพิเศษ หรือคำมงคล ประจำหมวดและหมายเลขทะเบียนรถที่เป็นที่ต้องการและนิยม สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เพื่อใช้ประมูลแผ่นป้ายทะเบียน มีคำดี ๆเพียบ ทั้ง ช้อนเงิน ช้อนทอง ถุงทอง ทอง ปัญญา มั่งมี นพคุณ วาสนา เพิ่มทรัพย์ เพิ่มพูน รวยมาก มั่นคง เจริญพร นพเก้า เจริญ มังกร บารมี สันติ ชนะ เจ้าสัว 

วันที่ 2 มีนาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร เรื่อง การกำหนดการใช้ตัวอักษรประจำหมวดและหมายเลขทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ลงนามโดยนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ในฐานะนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ไว้แล้วนั้น

เพื่อให้การกำหนดการใช้ตัวอักษรประจำหมวดและหมายเลขทะเบียนรถเป็นไปด้วยความเหมาะสม อาศัยอำนาจตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก และประกาศ กรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดตัวอักษรประจำหมวด และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถของแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. 2565 นายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร จึงเห็นสมควรออกประกาศกำหนดการใช้ตัวอักษรประจำหมวดและหมายเลขทะเบียนรถสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครไว้ ดังต่อไปนี้

Advertisement

ข้อ 1.กำหนดให้มีการใช้ตัวอักษรประจำหมวดตามบัญชีตัวอักษรประจำหมวดแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ 2.การใช้หมายเลขทะเบียนรถในแต่ละหมวดอักษร ให้ใช้หมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยม ตามกฎกระทรวงกำหนดหมายเลขทะเบียน ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยม เพื่อนำออกเปิดประมูลเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดตัวอักษรประจำหมวด และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถของแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. 2565

นอกจากนี้ ยังมี ประกาศอีกฉบับ กำหนดตัวอักษรพิเศษเพิ่มเติมอีก 19 ตัวอักษร

สำหรับคำมงคลที่น่าสนใจ เช่น ช้อนเงิน ช้อนทอง ถุงทอง ทอง ปัญญา มั่งมี นพคุณ วาสนา เพิ่มทรัพย์ เพิ่มพูน รวยมาก มั่นคง เจริญพร นพเก้า เจริญ มังกร บารมี สันติ ชนะ เจ้าสัว ปันปัน เป็นต้น

บัญชีอักษาประจำหมวดพิเศษ

02-ตัวอักษรทะเบียนหมวดพิเศษ

Advertisement

ดูประกาศฉบับเต็มที่นี่