โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษให้ พลเอกสนิธชนก สังขจันทร์

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พระราชทานยศ พลเรือเอก พลอากาศเอก เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ พลเอกสนิธชนก สังขจันทร์

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ มีใจความว่า  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ พลเรือเอก และพลอากาศเอกเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2566

ประกาศณ วันที่ 19 มีนาคม 2566

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

สำหรับ พลเอกสนิธชนก สังขจันทร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม

Advertisment

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร