ปมใบสั่งจราจร บิ๊กโจ๊ก สั่งด่วน ตำรวจใช้ดุลพินิจให้ผู้ถูกออกใบสั่งได้โต้แย้ง

บิ๊กโจ๊ก

บิ๊กโจ๊ก สั่งด่วน ปมใบสั่งจราจร ตำรวจใช้ดุลพินิจ ให้ผู้ถูกออกใบสั่งได้โต้แย้ง กำหนดค่าปรับตามความผิด

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. มีหนังสือคำสั่งด่วนถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานทั่วประเทศ กรณี 1.คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำที่ 2443/2563 คดีหมายเลขแดงที่ 1855/2563 ลง 27 ก.ย. 66 พิพากษาให้เพิกถอนประกาศ ตร. เรื่องกำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร พ.ศ. 2563 ลง 20 ก.ค. 63 และประกาศ ตร. เรื่องการกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2563 ลง 20 ก.ค. 63

2.พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2546 มาตรา 70 วรรคสอง มาตรา 72(1) และมาตรา 73 และ 3.เรื่องการปฏิบัติงานจราจรในการออกใบสั่ง การใช้หลักเกณฑ์จำนวนเงินค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ และใช้งานระบบ PTM

เพื่อให้การปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกิดความชัดเจน จึงให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1.ในกรณีที่ได้มีการออกใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรไปแล้ว หากผู้รับใบสั่งปฏิเสธ หรือมีข้อโต้แย้งใด ๆ ให้พนักงานสอบสวนรับฟังข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน จนปราศจากข้อสงสัย แล้วใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการกำหนดค่าปรับ ให้เหมาะสมกับพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

2.ในกรณีที่พบการกระทำความผิด ก่อนการออกใบสั่งทุกครั้ง ให้เจ้าพนักงานจราจรใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม และให้สิทธิในการโต้แย้งได้ตามกฎหมาย โดยระมัดระวังมิให้มีการใช้อำนาจเกินกว่าขอบเขตของกฎหมาย และจะต้องไม่กระทบสิทธิ เสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ 3.ให้ผู้บังคับบัญชาในสายงานจราจร ชี้แจงทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้รับทราบข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง และควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติโดยใกล้ชิด

 บิ๊กโจ๊ก สั่งด่วน ตำรวจใช้ดุลพินิจให้ผู้ถูกออกใบสั่งได้โต้แย้ง