ราชกิจจาฯประกาศแล้ว ให้ “น้ำตาลทราย” เป็นสินค้าควบคุม มีผลทันที

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้ “น้ำตาลทราย” เป็นสินค้าควบคุม ตามประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 67 พ.ศ. 2566 นาน 1 ปี มีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 67 พ.ศ. 2566 เรื่องการกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ลงนามโดยนายภูมิธรรม เวชชชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2566 เรื่อง การกําหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 กําหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม 5 รายการและประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2566 เรื่อง การกําหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 กําหนดสินค้าควบคุม 6 รายการและบริการควบคุม 5 รายการ ไปแล้ว

โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้พิจารณาเห็นว่าสถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้จําเป็นจะต้องเพิ่มเติมการกําหนดให้น้ําตาลทรายเป็นสินค้าควบคุมเพื่อดูแลป้องกันการกําหนดราคาซื้อ ราคาจําหน่ายหรือการกําหนดเงื่อนไขและวิธีการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและกํากับดูแลน้ําตาลทรายสินค้าให้ราคาที่เป็นธรรมและปริมาณที่เพียงพอ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา9 (1) และมาตรา24 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่ (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป)

ข้อ 2. ให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุม

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ประกาศให้น้ำตาลทราย สินค้าควบคุม