นิด้าโพลเผย ประชาชนมองสื่อในปัจจุบัน ค่อนข้างมีเสรีภาพ-เป็นกลาง

NIDAPoll นิด้าโพล สื่อมวลชน

นิด้าโพลเผยผลสำรวจประชาชน เกี่ยวกับการทำงานสื่อ ชี้สื่อยุคปัจจุบัน รายงานข่าวเพื่อปั่นกระแส-สร้างดราม่ามากที่สุด มองสื่อยังค่อนข้างมีเสรีภาพ-รายงานข่าวค่อนข้างเป็นกลาง

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “สื่อไหนเป็นกลาง ยกมือขึ้น!” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับเสรีภาพและความเป็นกลางของสื่อมวลชน

จากการสำรวจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนถึงการทำข่าวหรือรายงานข่าวของสื่อมวลชนไทยในปัจจุบัน พบว่า

 • ร้อยละ 38.93 ระบุว่า ทำข่าว/รายงานข่าว เพื่อปั่นกระแส/สร้างดราม่า
 • ร้อยละ 33.59 ระบุว่า ทำข่าว/รายงานข่าว อย่างลำเอียง
 • ร้อยละ 30.69 ระบุว่า ทำข่าว/รายงานข่าว จากข้อมูลที่ยังไม่มีการตรวจสอบความจริง
 • ร้อยละ 30.23 ระบุว่า ทำข่าว/รายงานข่าว เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ขององค์กรตนเอง
 • ร้อยละ 25.34 ระบุว่า ทำข่าว/รายงานข่าว เพื่อประโยชน์ของประชาชน
 • ร้อยละ 21.83 ระบุว่า ทำข่าว/รายงานข่าว อย่างไม่ลำเอียง
 • ร้อยละ 20.08 ระบุว่า ทำข่าว/รายงานข่าว จากข้อมูลจริงที่น่าเชื่อถือ
 • ร้อยละ 17.63 ระบุว่า ทำข่าว/รายงานข่าว อย่างไม่รับผิดชอบ หากมีความผิดพลาดในการนำเสนอข้อมูล
 • ร้อยละ 14.81 ระบุว่า ทำข่าว/รายงานข่าว แบบไม่สนใจสิทธิของผู้อื่น
 • ร้อยละ 14.05 ระบุว่า ทำข่าว/รายงานข่าว ไม่ให้ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
 • ร้อยละ 13.82 ระบุว่า ทำข่าว/รายงานข่าว ที่สร้างความแตกแยก เกลียดชังในสังคม
 • ร้อยละ 11.07 ระบุว่า ทำข่าว/รายงานข่าว เพื่อประโยชน์ของตนเอง
 • ร้อยละ 10.76 ระบุว่า ทำข่าว/รายงานข่าว อย่างรับผิดชอบ หากมีความผิดพลาดในการนำเสนอข้อมูล
 • ร้อยละ 10.00 ระบุว่า ทำข่าว/รายงานข่าว เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ
 • ร้อยละ 9.47 ระบุว่า ทำข่าว/รายงานข่าว แต่ความจริง
 • ร้อยละ 6.34 ระบุว่า ทำข่าว/รายงานข่าว ที่สร้างความสามัคคีในสังคม
 • ร้อยละ 0.38 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ด้านเสรีภาพในการทำข่าวหรือรายงานข่าวของสื่อมวลชนไทยในปัจจุบัน พบว่า

 • ร้อยละ 39.08 ระบุว่า ค่อนข้างมีเสรีภาพ
 • ร้อยละ 28.86 ระบุว่า มีเสรีภาพมาก
 • ร้อยละ 24.73 ระบุว่า ไม่ค่อยมีเสรีภาพ
 • ร้อยละ 6.11 ระบุว่า ไม่มีเสรีภาพเลย
 • ร้อยละ 1.22 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความเป็นกลางในการทำข่าวหรือรายงานข่าวของสื่อมวลชนไทยในปัจจุบัน พบว่า

 • ร้อยละ 38.70 ระบุว่า ค่อนข้างเป็นกลาง
 • ร้อยละ 32.06 ระบุว่า ไม่ค่อยเป็นกลาง
 • ร้อยละ 13.90 ระบุว่า เป็นกลางอย่างมาก
 • ร้อยละ 12.67 ระบุว่า ไม่เป็นกลางเลย
 • ร้อยละ 2.67 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ