ทย.วอนงดจุดบั้งไฟ เหตุเสี่ยงอันตรายต่อการบินของอากาศยาน

ทย.วอนงดจุดบั้งไฟ เหตุเสี่ยงอันตรายต่อการบินของอากาศยาน

กรมท่าอากาศยานขอความร่วมมือประชาชนและทุกภาคส่วน งดการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมควัน หรือวัตถุอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ หลังปรากฎข่าวปล่อยบั้งไฟจนกระทบการบิน ในพื้นที่ภาคอีสาน

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 รายงานข่าวจากกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ระบุว่า ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนของทุกปี เป็นช่วงประเพณีงานบุญบั้งไฟของท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งประเพณีการจุดบั้งไฟเป็นประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิมของชาวอีสาน แต่ปัจจุบันมีรูปแบบที่เปลี่ยนไป มีการแข่งขันความสูงของบั้งไฟ ทำให้ความสูงเพิ่มขึ้นจากเดิมมาก และเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่ออากาศยาน รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม

ตามที่ได้มีข่าวปรากฏทางสื่อโซเชียล เรื่องการจุดและปล่อยบั้งไฟในพื้นที่ภาคอีสาน และส่งผลกระทบต่ออากาศยานที่ทำการบินในเขตพื้นที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานี โดยกรมท่าอากาศยาน ได้รับรายงานจาก ว่าที่ร้อยตรีอัธยา ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุบลราชธานี ว่าท่าอากาศยานอุบลราชธานี ได้มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัย เทศกาลบุญบั้งไฟประจำปี 2567 ตามแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์มาตรการความปลอดภัย ที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือการดำเนินงานสนามบิน เพื่อให้ผู้ขออนุญาตจุดบั้งไฟ

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบินและอากาศยานในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในแนวทางการปฏิบัติตามแนวทางหรือมาตรการที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กำหนดไว้อย่างเข้มงวด ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และผู้นำแต่ละท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนมีการจัดเทศกาลบุญบั้งไฟ เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 เป็นต้นมา

โดยนายมนตรี เดชาสกุลสม รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ได้กำชับให้ท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนและทุกภาคส่วน ห้ามจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมควัน หรือวัตถุอื่นที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการเขตหรือนายอำเภอในท้องที่ เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนและป้องกันอันตราย

Advertisment

เนื่องจากไม่มีวิธีใดควบคุมทิศทางของโคมลอย หรือบั้งไฟได้ ซึ่งอาจส่งผลอันตรายต่ออากาศยาน และการมองเห็นของนักบินในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ โดยเฉพาะบริเวณสนามบิน รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงสนามบิน และเป็นอันตรายต่อชีวิตผู้โดยสาร ซึ่งกรมท่าอากาศยานได้มีการแจ้งมาตรการในการควบคุม และป้องกันอันตรายจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมควัน หรือวัตถุอื่นที่คล้ายคลึงกัน ดังนี้

1.ขอให้ผู้ที่จะจุดบั้งไฟ ทำหนังสือขออนุญาตการขอจุดบั้งไฟกับนายอำเภอในท้องที่

2.ขอให้นายอำเภอแจ้งหนังสือขออนุญาตแจ้งการจุดให้ท่าอากาศยานอุบลราชธานีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3-7 วันทำการ โดยระบุชื่อผู้ประสานงานการจุดปล่อย และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกับผู้ประสานงานการปล่อยจุดบั้งไฟ อย่างน้อย 2 ท่าน พร้อมพิกัดการปล่อยบั้งไฟอย่างละเอียด โดยระบุละติจูด ลองจิจูด (Latitude Longitude) เพื่อนำไปประกอบการออกประกาศแจ้งเตือนนักบิน ( NOTAM : Notice to Airmen)

3.ก่อนการปล่อยบั้งไฟล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 นาที ตลอดจนเฝ้าติดตามการติดต่อจากศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานีตลอดเวลาที่จุดและปล่อยบั้งไฟ รวมทั้งแจ้งให้ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานีทราบ

Advertisment

ทั้งนี้ หากมีผู้ใดที่ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามคำสั่งมาตรา 44 ของหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ

กรมท่าอากาศยานได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของอากาศยานและผู้โดยสารเป็นสำคัญ ขอความร่วมมือประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และขอให้งดจุดบั้งไฟในพื้นที่เขตปลอดภัยในการเดินอากาศและพื้นที่เสี่ยงตามแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และบริเวณโดยรอบท่าอากาศยาน รวมทั้งขอให้ส่งข้อมูลการจุดบั้งไฟให้กับศูนย์ควบคุมการบินในพื้นที่ทราบล่วงหน้า เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายร้ายแรงต่อการบินและอากาศยานจากการจุดบั้งไฟ

ทย.วอนงดจุดบั้งไฟ เหตุเสี่ยงอันตรายต่อการบินของอากาศยาน