โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล 43 ราย มีนายพลหญิง 6 ราย

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล 43 ราย มีพลตำรวจตรีหญิง 6 ราย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ  มีผลตั้งแต่ 19 พ.ค. 2567 เป็นต้นไป

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลให้แก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 43 ราย ดังนี้

1. พลตํารวจโทสุรพงษ์ ชัยจันทร์ เป็น พลตํารวจเอก

2. พลตํารวจตรีกําพล กุศลสถาพร เป็น พลตํารวจโท

Advertisment

3. พลตํารวจตรีกิตติพันธุ์ จุนทการ เป็น พลตํารวจโท

4. พลตํารวจตรีคเณศ บุญเกษมสันติ เป็น พลตํารวจโท

5. พลตํารวจตรีชนวีร์ ชมาฤกษ์ เป็น พลตํารวจโท

6. พลตํารวจตรีชูฉัตร ธารีฉัตร เป็น พลตํารวจโท

Advertisment

7. พลตํารวจตรีภรศักดิ์ นวนหนู เป็น พลตํารวจโท

8. พลตํารวจตรีภวัต ประทีปวิศรุต เป็น พลตํารวจโท

9. พลตํารวจตรีศุภเศรษฐ์ โชคชัย เป็น พลตํารวจโท

10. พลตํารวจตรีสมเกียรติ วัฒนพรมงคล เป็น พลตํารวจโท

11. พลตํารวจตรีสายเพชร ศรีสังข์ เป็น พลตํารวจโท

12. พลตํารวจตรีสําเริง สวนทอง เป็น พลตํารวจโท

13. พลตํารวจตรีอาคม ไตรพยัคฆ์ เป็น พลตํารวจโท

14. พันตํารวจเอกกตธน ศรีงามช้อย เป็น พลตํารวจตรี

15. พันตํารวจเอกกษิภณ ศิริจันทร์ เป็น พลตํารวจตรี

16. พันตํารวจเอกกิตติ กองแสงศรี เป็น พลตํารวจตรี

17. พันตำรวจเอกโกศล ยามา เป็น พลตำรวจตรี

18. พันตำรวจเอกโกศล วีรวิศาล เป็น พลตำรวจตรี

19. พันตำรวจเอกจรัสพัฒน์ สุตยสรณาคม เป็น พลตำรวจตรี

20. พันตำรวจเอกฐนกร คุ้มวงศ์ เป็น พลตำรวจตรี

21. พันตํารวจเอกประสิทธิ์ศักดิ์ ศรีสุข เป็น พลตํารวจตรี

22. พันตํารวจเอกเผด็จ โชคเรืองสกุล เป็น พลตํารวจตรี

23. พันตํารวจเอกพงศ์พัฒน์ สุขสวัสดิ์ เป็น พลตํารวจตรี

24. พันตํารวจเอกภูดิท พานิชประเสริฐ เป็น พลตํารวจตรี

25. พันตํารวจเอกมงคล ภูวประภาชาติ เป็น พลตํารวจตรี

26. พันตํารวจเอกมานะ นาคทั่ง เป็น พลตํารวจตรี

27. พันตํารวจเอกเมฆาวิศ ประดิษฐ์ผล เป็น พลตํารวจตรี

28. พันตํารวจเอกรณภพ พรอรุณ เป็น พลตํารวจตรี

29. พันตํารวจเอกวิสุทธิ์ พุ่มจันทร์ เป็น พลตํารวจตรี

30. พันตํารวจเอกศิริวัฒน์ บุญประสิทธิ์ เป็น พลตํารวจตรี

31. พันตํารวจเอกสมพร กฤษณพิพัฒน์ เป็น พลตํารวจตรี

32. พันตํารวจเอกสราวุธ ศรีชัย เป็น พลตํารวจตรี

33. พันตํารวจเอกสาโรช ขวัญบุญจันทร์ เป็น พลตํารวจตรี

34. พันตํารวจเอกสุชาติ สอด เป็น พลตํารวจตรี

35. พันตํารวจเอกสุธี เข็มราช เป็น พลตํารวจตรี

36. พันตํารวจเอกสุรพงษ์ เหมือนเผ่าพงษ์ เป็น พลตํารวจตรี

37. พันตํารวจเอกอริยพล สินสอน เป็น พลตํารวจตรี

38. พันตํารวจเอกหญิงกัลยกร คุณมี เป็น พลตํารวจตรีหญิง

39. พันตํารวจเอกหญิงกานต์ชนก บุญศิวนนท์ เป็น พลตํารวจตรีหญิง

40. พันตํารวจเอกหญิงไฉไล เที่ยงกมล เป็น พลตํารวจตรีหญิง

41. พันตํารวจเอกหญิงบังอร คล้ายสกุล เป็น พลตํารวจตรีหญิง

42. พันตํารวจเอกหญิงพรทิพย์ วงค์ผดุง เป็น พลตํารวจตรีหญิง

43. พันตํารวจเอกหญิงรุ่งทิวา ผิวขาว เป็น พลตํารวจตรีหญิง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567