ประกาศแล้ว! พระราชกฤษฎีกา “พระราชทานอภัยโทษ 2563”

ราชกิจจานุเบกษา

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2563

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่า ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563  เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175  และมาตรา179 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 261 ทวิ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2517 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  โดยพระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๖๓” มีทั้งหมด 20 มาตรา

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

สำหรับผู้ซึ่งจะได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกานี้ ต้องมีตัวตนอยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือถูกกักขังไว้ในสถานที่หรือที่อาศัยที่ศาลหรือทางราชการกำหนดในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับติดต่อกันไปจนถึงวันที่ศาลออกหมายสั่งปล่อยหรือลดโทษ หรือนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งปล่อยหรือลดโทษตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้

โดยให้นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

และพระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หรือมีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

ครม.เห็นชอบ พ.ร.ฎ. อภัยโทษ วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหมเป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ตามที่เสนอโดยกระทรวงยุติธรรม

กรมราชทัณฑ์เผยผู้ต้องขังทั่วประเทศเกือบ 4 แสนราย

ทางด้านกรมราชทัณฑ์ รายงานตัวเลขผู้ต้องขังราชทัณฑ์ทั่วประเทศ ซึ่งสำรวจล่าสุด ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ว่า มีผู้ต้องขังทั้งสิ้น  379,274 คน เป็นชาย 331,330 คน เป็นหญิง 47,944 คน ในจำนวนนี้เป็นนักโทษเด็ดขาดชาย 272,544 คน เป็นหญิง 39,978 คน รวม 312,522 คน  คิดเป็นร้อยละ 82.40 (ตามตารางด้านล่าง)

คลิกอ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่

 

พระราชกฤษฎีกา อภัยโทษ

ตัวเลขผู้ต้องขัง กรมราชทัณฑ์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ