มีผลวันนี้ (1 พ.ย.) ขอใบรับรองฉีดวัคซีนโควิดไป ตปท. เรียกเก็บ 50 บาท

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศราชกิจจาฯ

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ออกประกาศปรับปรุงเกณฑ์การออกใบรับรองการสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิดใหม่ (COVID-19) สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ ให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือรับรองครั้งละ 50 บาท เว้นแต่มีเหตุผลพิเศษอันควร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2564 ลงนามโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการเรียกเก็บหรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อประโยชน์ในการป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้

สำหรับ “หนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค” หมายความว่า หนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) แก่บุคคลที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนดหรือไม่ก็ตาม โดยวัคซีนดังกล่าวต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ส่วนการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ให้จัดทำเป็นเอกสาร โปรแกรมแอปพลิเคชั่น วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่กรมควบคุมโรคประกาศกำหนด

ทั้งนี้ ในประกาศฉบับนี้ (ข้อ12)  ระบุการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจากผู้ร้องขอแต่ละรายในอัตราครั้งละห้าสิบบาทกรณีมีเหตุผลพิเศษอันควรแก่การพิจารณายกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคหรือผู้ที่อธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมาย สามารถยกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ผู้ร้องขอก็ได้

โดยประกาศดังกล่าว ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หรือมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป คลิกดูประกาศฉบับเต็มที่นี่

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ