สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep16 ชุมชนบ้านหนองบัวเมืองเลย ปั้นเยาวชนสำนึกรักบ้านเกิด สร้างชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเอง (ตอนที่ 1 )

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep16 ชุมชนบ้านหนองบัวเมืองเลย ปั้นเยาวชนสำนึกรักบ้านเกิด สร้างชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเอง (ตอนที่ 1 )

ชุมชนที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย มีวัว มีควาย พื้นที่เป็นสีเขียวน่าอยู่ แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ทุกอย่างเปลี่ยนแปลง บางสิ่งหายไปจากชุมชน การทำเกษตรที่ใช้สารเคมีเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น ส่งผลทำให้วิถีคนเปลี่ยนไป หลายครอบครัวโยกย้ายไปทำงานในเมือง ลูกหลานถูกทิ้งไว้กับตาและยาย การปั้นเยาวชน และสร้างการเรียนรู้ให้สำนึกรักบ้านเกิดของตัวเอง ด้วยแนวคิด 4 ออม ล้อม รัก จึงเกิดขึ้นในชุมชน