Traffy Fondue แอปพลิเคชั่นแจ้งปัญหา ส่งตรงหน่วยงานรับผิดชอบ

แอปพลิเคชัน Traffy Fondue

Traffy Fondue แอปช่วยชาวบ้าน ร้องเรียนผ่านออนไลน์ ส่งตรงถึงหน่วยงานเกี่ยวข้องช่วยแก้ปัญหา

วันที่ 29 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลายเดือนที่ผ่านมาในโซเชียลมีเดียมีการพูดถึงแอปพลิเคชั่น “Traffy Fondue” เป็นจำนวนมาก โดยผู้ที่มีประสบการณ์ใช้งานแอปดังกล่าวได้บอกเล่าถึงข้อดีของแอป ที่สามารถแจ้งปัญหาต่าง ๆ กับหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วได้รับการแก้ไขรวดเร็วทันใจ

“Traffy Fondue” เป็นแอปพลิเคชั่นที่พัฒนาโดยนักวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารเรื่องปัญหาของเมือง ระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งประชาชนสามารถแจ้งปัญหาที่พบ เช่น ปัญหาความสะอาด และปัญหาทางเท้า รวมทั้งสามารถติดตามสถานะการดำเนินการแกัไขปัญหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้

โดยหน่วยงานจะได้รับแจ้งรายงานปัญหาที่มีข้อมูลเพียงพอต่อการดำเนินการ เช่น ภาพถ่าย, ตำแหน่งบนแผนที่ และสามารถให้ข้อมูลสถานะการแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนได้

สำหรับวิธีการใช้งาน ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Traffy Fondue โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ทั้งระบบ ios และ Android จากนั้นเข้าสู่ระบบ เมื่อต้องการแจ้งปัญหา สามารถถ่ายภาพ พร้อมระบุประเภทปัญหา และแจ้งรายงานปัญหา เมื่อหน่วยงานผู้ดูแลได้รับแจ้งเตือนปัญหา ก็จะรับเรื่องและดำเนินการแก้ไข จากนั้นผู้ใช้งานจะได้รับแจ้งเตือนสถานะการแก้ปัญหาของหน่วยงานผู้ดูแล

โดยจุดเด่นของ Traffy Fondue คือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งและแก้ไขปัญหาของเมืองผ่านทางแอปพลิเคชั่นบนมือถือได้สะดวก เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีระบบแจ้งเตือนสถานะการแก้ปัญหา ถึงผู้รับผิดชอบและผู้ติดตามแบบอัตโนมัติ มีระบบของเจ้าหน้าที่สำหรับบริหารจัดการและติดตามปัญหา มีบริการข้อมูลทางสถิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การวางแผนงบประมาณและกำลังคน และหน่วยงานของรัฐและเอกชนสามารถตั้งกลุ่มรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาของตนเองได้


ทั้งนี้ Traffy Fondue นอกจากจะเป็นแอปพลิเคชั่นที่ช่วยแก้ไขปัญหาของเมือง เพื่อให้ประชาชนดำเนินชีวิตได้โดยสะดวกแล้ว ยังส่งผลดีต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบอีกด้วย กล่าวคือทำให้หน่วยงานนั้น ๆ ได้รับข้อมูลเบื้องต้นสำหรับแก้ปัญหา ได้เห็นภาพรวมของปัญหา มีข้อมูลช่วยในการวางแผนของบประมาณบำรุงรักษา มีระบบช่วยเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการและติดตามความก้าวหน้า เช่น การมอบหมาย การแจ้งเตือน การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด ซึ่งเมื่อปัญหาเหล่านั้นได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ย่อมส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน