NT พร้อมร่วมวงประมูลวงโคจรดาวเทียม 15 ม.ค. 66

nt โทรคมนาคมแห่งชาติ

NT เผยร่วมขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม สานภารกิจภาครัฐ ย้ำคำนึงถึงความคุ้มค่ารอบด้าน

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายสรพงษ์ ศิริพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานดาวเทียมและโครงข่าย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เปิดเผยเกี่ยวกับการเข้าร่วมขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ว่า

NT ได้เข้าร่วมขอรับสิทธิดังกล่าว สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างนโยบายการดำเนินงานดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติตามที่คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติเสนอกรอบนโยบายในการจัดสร้างหรือการบริหารจัดการดาวเทียม และการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมของรัฐเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานของรัฐ ​

โดย NT ในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจด้านการให้บริการการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ โดยเฉพาะการพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการลงทุนเป็นหลัก และมีมติให้ NT เข้ายื่นแบบคำขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) และวางหลักประกันการขอรับอนุญาต ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน กสทช.กำหนด

โดยดำเนินการจัดทำแผนและทิศทางในการดำเนินธุรกิจด้านดาวเทียมที่มุ่งเป้าเพื่อให้ NT มีความสามารถที่จะควบคุมและบริหารจัดการดาวเทียมให้สอดคล้องกับนโยบายดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติ

​“NT ตระหนักดีถึงความสำคัญของการพัฒนากิจการด้านดาวเทียมสื่อสารของประเทศ ซึ่งจากพื้นฐานและประสบการณ์ในการให้บริการเกี่ยวกับระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมมาโดยตลอด ก็จะมุ่งดำเนินการในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศไทย ประชาชน

รวมทั้งการใช้วงโคจรนี้ให้เกิดประโยชน์แก่ภาพรวมในการเชื่อมโยงร่วมกับประเทศอย่างเต็มที่ในมิติต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ความมั่นคง ตลอดจนการพัฒนาในเชิงธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข ฯลฯ เพราะจะเท่ากับเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านอื่น ๆ ไปพร้อมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมดาวเทียมของประเทศในที่สุด”

สำหรับการประมูลวงโคจรดาวเทียมดังกล่าว สำนักงาน กสทช.จะทำการ Mock Auction ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 และทำการประมูลสิทธิในการใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะชุด (Package) ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566