จับตาโหวต “กสทช.” ลุ้นผ่าน 5 หรือครบ 7 ด้าน

กสทช.

งวดเข้ามาทุกขณะสำหรับการโหวตเลือก 7 กรรมการ “กสทช.” หลังคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กสทช. ขอขยายเวลาพิจารณาตรวจสอบประวัติอีก 30 วัน เดิมจะครบกำหนดในวันที่ 11 พ.ย. ขยับไปเป็น 11 ธ.ค. อีกไม่นานก็จะได้รู้ว่าใครจะได้ถูกเลือกบ้าง

ว่าที่ กสทช. 7 ราย 7 ด้าน ประกอบด้วย 1.พลอากาศโทธนพันธุ์ หร่ายเจริญ ด้านกิจการกระจายเสียง 2.ดร.พิรงรอง รามสูต ด้านกิจการโทรทัศน์ 3.นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ ด้านกิจการโทรคมนาคม 4.ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 5.นายต่อพงศ์ เสลานนท์ ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน 6.ร้อยโท ดร.ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ ด้านกฎหมาย และ 7.รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย ด้านเศรษฐศาสตร์

แหล่งข่าวในวงการโทรคมนาคมกล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ที่ต้องขยายเวลา เพราะว่าที่กรรมการ กสทช.บางรายยังส่งเอกสารประกอบคุณสมบัติความต่อเนื่องในการทำงานไม่ครบ ทำให้การตรวจสอบคุณสมบัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อยังไม่เรียบร้อย โดย พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 มาตรา 16 วรรค 2 ระบุว่า

กรณีที่เป็นการเลือกกรรมการใหม่ทั้งคณะ หรือเลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ตามมาตรา 20 โดยมีประธานกรรมการพ้นจากตำแหน่ง และมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง 4 คน เมื่อมีผู้ได้รับเลือกจากวุฒิสภาไม่น้อยกว่า 5 คนแล้ว หรือเมื่อจำนวนผู้ได้รับเลือกรวมกับกรรมการ ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่รวมแล้วไม่น้อยกว่า 5 คน ให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดให้ผู้ได้รับเลือก หรือผู้ได้รับเลือกและกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ แล้วแต่กรณีประชุมร่วมกันเพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ แจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบเพื่อแจ้งนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

Advertisement

“มีกระแสว่าวุฒิสภาอาจโหวตให้ผ่านไม่ครบทั้ง 7 ด้าน แต่จะให้ผ่าน 5 ด้าน เพื่อให้กรรมการ กสทช.ปฏิบัติหน้าที่ได้ก่อน หลังยืดเยื้อมานาน ซึ่งตามกฎหมาย เมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้ว กรรมการจะดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจได้ โดยให้ถือว่า กสทช.ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มี และดำเนินการสรรหาเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าวุฒิสภาเห็นชอบ 5 คน บอร์ด กสทช.ชุดใหม่ก็ทำหน้าที่ได้ หากมีการฟ้องคดีเกี่ยวกับการสรรหากรรมการต่อศาลปกครอง ก็ไม่ต้องชะลอการดำเนินการใด ๆ เว้นแต่จะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น”

ด้าน นายพิสุทธิ์ งามวิจิตวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) แสดงความเห็นว่า กสทช.ชุดใหม่มีเรื่องเร่งด่วน คือ 1.จัดประมูลใบอนุญาตการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม เนื่องจากอายุวิศวกรรมของไทยคม 4 จะหมดในอีก 2-3 ปี หากไม่มี กสทช.ชุดใหม่ จะส่งผลเสียต่ออุตสาหกรรมดาวเทียมเพราะไม่ใช่แค่ประมูลเสร็จแล้วจะยิงดาวเทียมได้เลย ถ้าช้าอาจโดน ITU ยกเลิกสิทธิการใช้วงโคจร และ 2.การประมูลคลื่น 3500 MHz