น่านจับมือ 6 เมืองต่างชาติ สู่เมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก้

น่านจับมือ 6 เมือง

จังหวัดน่านผนึก 6 ภาคีเครือข่ายทั่วโลก “เมืองจินจู เกาหลีใต้-เมืองฮานอย เวียดนาม-เมืองอัมบน อินโดนีเซีย-เมืองพาดูคาห์ USA-เมืองเหวย์ฟาง จีน-เมืองยอร์ก อังกฤษ” แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนสู่สมาชิก “เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก”

นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวในการประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ ครั้งที่ 1 ว่า 3-4 ปีที่ผ่านมาจังหวัดน่านได้จัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UCCN) ซึ่งตรงกับเป้าหมายการพัฒนาเมืองน่านด้วยเช่นกัน

ทั้งในด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์และเผยแพร่ผลงานทางศิลปวัฒนธรรม ให้ทั้งชุมชนและผู้ประกอบการ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการที่ต่อยอดจากศิลปวัฒนธรรมให้เกิดมาตรฐานระดับสากล

นางศุภรดา กานดิศยากุล ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดประชุมฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคีเครือข่ายทั่วโลกได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเมือง

อาทิ เมืองจินจู ประเทศเกาหลีใต้ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เมืองอัมบน ประเทศอินโดนีเซีย เมืองพาดูคาห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมืองเหวย์ฟาง ประเทศจีน และเมืองยอร์ก ประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ พร้อมด้วยผู้แทนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ทั้ง 5 เมืองในประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต เชียงใหม่ สุโขทัย กรุงเทพฯ และเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์

Advertisment

โดยเมืองน่าน มีความพร้อมที่จะสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายฯ และมีโอกาสนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ ตลอดจนได้เผยแพร่มรดกทางภูมิปัญญา ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านอันทรงคุณค่า ให้แก่สมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ทั่วโลกให้ได้รู้จักมากยิ่งขึ้น