อุดรฯ ออกประกาศ 3 ฉบับรวด สั่งปิดร้านสะดวกซื้อ 4 ทุ่มถึงตี 5 เริ่ม 26 มีนาคม

วันที่ 25 มี.ค. คณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัดอุดรธานีได้ออกประกาศ  คำแนะนำการปฏิบัติตนของประชาชน ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ฉบับที่ 6

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก และจังหวัดอุดรธานีมีผู้เข้าข่ายที่ต้องเฝ้าระวัง เพื่อให้ประชาชานในจังหวัดมีความปลอดภัย ลดการแพร่กระจายเชื้อ และเพื่อให้การเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต้องให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัตอุดรธานี จึงได้ออกมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

1.ให้ประชาชนทุกคน ทุกครัวเรือน ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน ในจังหวัตอุดรธานีใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทุกครั้ง ทั้งในและนอกเคหะสถาน

2.ให้ประชาชนอยู่บ้านตามแนวทาง “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” และปฏิบัติตัวป้องกันตัวเอง ใช้หลักที่ว่า ทุกคนที่เราเจอมีโอกาสติดเชื้อ ดังนั้น จึงควรอยู่บ้าน ไม่ไปไหน ล้างมือทั้งวัน กินร้อนช้อนฉันห่างกัน 2 เมตร

3.ประชาชนผู้มาติดต่อราชการต้องสวมหน้กากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งและให้ส่วนราชการทุกแห่งจัด ให้ที่จุดคัดกรองและวัดอุณหภูมิร่างกายเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการทุกคนที่เข้ามาในอาคาร

4.งดหรือเลื่อนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ หรืองานที่มีลักษณะที่เป็นการชุมนุมประชาชน ของทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนออกไปก่อน (ยกเว้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งและมีการปฏิบัติต้นสาธารณสุขครบถ้วน)

ทั้งนี้ คณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัดอุดรธานีได้ออกประกาศ ฉบับที่ 7 ให้งดบริการเป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ จึงให้ดำเนินการตาม ดังต่อไปนี้

1.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ให้งดการให้บริการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เฉพาะในส่วนของการเข้ารับบริการด้วยตนเอง (Walk in) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ ประชาชนยังสามารถร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านช่องทางได้ดังนี้

– โทรศัพท์สายด่วน 1567 (ไม่คิดค่าบริการ)

– โทรศัพท์โทรสาร 0-4222-3180

– ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ udonthani_๖@hotmail.com

  1. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัตอุดรธานี ให้ปิดการให้บริการเกี่ยวกับที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกกรณี สำหรับการคัดค้านการขอโอนสิทธิหรือรับมรดกสิทธิให้ใช้สิทธิผ่านช่องทางไปรษณีย์ภายในกำหนดตามประกาศ กรณีการชำระหนี้ให้บริการผ่านช่องทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ โดยสามารถติดต่อ สอบถามผ่านช่องทางโทรศัพท์หมายเลข 042-920-033 (วันเวลาราชคาร)

และ คณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัดอุดรธานีได้ออกประกาศ  ฉบับที่ 8 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีมติเห็นชอบสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ดังนี้

1.ร้านสะดวกซื้อที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง โดยให้เปิดจำหน่ายได้ในช่วงตั้งแต่เวลา 05.00 น. – 22.00 น.

  1. โรงรับจำนำของรัฐทุกแห่ง ประกอบด้วย สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุดรธานี ๑ สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุดรธานี ๒ สถาธนานุบาลเทศบาลตำบลกุมภวาปี และสถานธนานุเคราะห์ 38

ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราขบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ ประกาศทั้ง 3 ฉบับ เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นตันไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ