10 สนามบินภูธรมีผู้โดยสารสูงสุด นครศรีฯ แชมป์ ขอนแก่นรอง

แฟ้มภาพ
ดาต้าภูธร

เดือนกันยายนปี 2564 ที่ผ่านมา ท่าอากาศยานภายใต้การดูแลกรมท่าอากาศยาน จำนวน 19 แห่งทั่วประเทศไทย มียอดผู้ใช้บริการ 116,897 คน 1,682 เที่ยวบิน จะเห็นได้ว่าประชาชนกลับมาใช้เครื่องบินอีกครั้ง

10 อันดับสนามบินภูธร ก.ย. นครศรีฯแชมป์ ขอนแก่นรอง

หลังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยท่าอากาศยานที่มีจำนวนผู้โดยสารเป็น 10 อันดับแรก คือ 1.ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช มีจำนวนผู้โดยสารตลอดทั้งเดือนอยู่ที่ 25,367 คน มี 552 เที่ยวบิน รองลงมา คือ 2.ท่าอากาศยานอุดรธานี ผู้โดยสาร 17,824 คน มี 204 เที่ยวบิน

               

ตามมาด้วย 3.ท่าอากาศยานขอนแก่น ผู้โดยสาร 15,825 คน มี 170 เที่ยวบิน 4.ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ผู้โดยสาร 15,672 คน มี 190 เที่ยวบิน 5.ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ผู้โดยสาร 12,395 คน มี 132 เที่ยวบิน 6.ท่าอากาศยานกระบี่ ผู้โดยสาร 6,254 คน มี 88 เที่ยวบิน

7.ท่าอากาศยานตรัง ผู้โดยสาร 5,015 คน มี 44 เที่ยวบิน 8.ท่าอากาศยานสกลนคร ผู้โดยสาร 3,449 คน มี 60 เที่ยวบิน 9.ท่าอากาศยานนราธิวาส ผู้โดยสาร 3,125 คน มี 32 เที่ยวบิน และ 10.ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ผู้โดยสาร 2,447 คน มี 26 เที่ยวบิน

และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดรายเดือนจะพบว่า ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช มีผู้โดยสารขาเข้า 12,221 คน ขาออก 13,146 คน, ท่าอากาศยานอุดรธานี ผู้โดยสารขาเข้า 8,438 คน ขาออก 9,386 คน,

ท่าอากาศยานขอนแก่น ผู้โดยสารขาเข้า 7,557 คน ขาออก 8,268 คน, ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ผู้โดยสารขาเข้า 7,426 คน ขาออก 8,246 คน, ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ผู้โดยสารขาเข้า 5,971 คน ขาออก 6,424 คน,

ท่าอากาศยานกระบี่ ผู้โดยสารขาเข้า 2,579 คน ขาออก 3,675 คน, ท่าอากาศยานตรัง ผู้โดยสารขาเข้า 2,395 คน ขาออก 2,620 คน, ท่าอากาศยานสกลนคร ผู้โดยสารขาเข้า1,653 คน ขาออก 1,796 คน,

ท่าอากาศยานนราธิวาส ผู้โดยสารขาเข้า1,469 คน ขาออก 1,656 คน และท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ผู้โดยสารขาเข้า1,204 คน ขาออก 1,243 คน