จ.ตาก เตรียม 153 ผลิตภัณฑ์ คัดสรรสุดยอด OTOP ปี’65

จังหวัดตากคัดสรรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) รวม 153 ผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งไปคัดสรร ต่อเป็นสุดยอด OTOP

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดงานการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ของจังหวัดตาก โดยมี นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดตาก กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะกรรมการคัดเลือกฯ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.) ให้รับผิดชอบดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Product Champion : OPC) ต่อเนื่องจากลงทะเบียน ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อเป็นการพัฒนาและสนับสนุนศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP

ให้มีคุณภาพ มาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนก่อให้เกิดการสร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ให้มีอาชีพ มีรายได้ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานในระดับสากลต่อไป

สำหรับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยจังหวัดตาก ในปีนี้ มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมคัดสรร รวมทั้งสิ้น 97 ราย 153 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ประเภทอาหาร จำนวน 39 ผลิตภัณฑ์ ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 65 ผลิตภัณฑ์ ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน 25 ผลิตภัณฑ์ และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 14 ผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้ ในการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion : OPC) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดให้ดำเนินการคัดสรร ในระดับจังหวัด โดยดำเนินการระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2565 และรวบรวมผลการคัดสรรและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรร ในระดับจังหวัด ส่งไปดำเนินการคัดสรร ในส่วนกลางต่อไป