เปิดประวัติ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี อธิการบดีหญิงคนแรกธรรมศาสตร์

ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี
ภาพจาก YouTube TFAC.Family"

เปิดประวัติ ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี อดีตอธิการบดีหญิงคนแรกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 2 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี อดีตรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ถึงแก่อนิจกรรม สิริอายุ 88 ปี

นับเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญของชาวธรรมศาสตร์ โดยตลอดการดำรงตำแหน่งอธิการบดี ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ได้สร้างผลงานไว้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างมากมาย

“ประชาชาติธุรกิจ” พาไปทำความรู้จักกับ ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี ที่ได้รับการยกย่องว่า “คือหญิงเก่ง คือคนดี คือศรีธรรมศาสตร์”

ประวัติส่วนตัว

ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี เกิดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2478 สมรสกับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ อรุณ ชัยเสรี มีบุตร-ธิดา 2 คน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี และ ดร.ปิยวัชร ชัยเสรี

ประวัติการศึกษา

ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยมดีมาก) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี เริ่มรับราชการในตำแหน่ง เศรษฐกรโท สังกัดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต่อมาได้โอนมาสังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2507 ในตำแหน่งอาจารย์ และได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งฝ่ายบริหารหลายตำแหน่ง อาทิ หัวหน้าภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ฯ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี ได้รับแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 2 ครั้ง

 • พ.ศ. 2519 ได้รับแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย ในช่วงต่อเนื่องจากศาสตราจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์
 • พ.ศ. 2525 ได้รับแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย ในช่วงต่อเนื่องจากศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย

ก่อนจะได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในเวลาต่อมา นับเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

นอกจากนี้ ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ยุครัฐบาลพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ก่อนจะลาออกเพื่อรับตำแหน่ง กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อปี พ.ศ. 2543

สร้างความเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในขณะที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ได้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการจัดตั้งคณะใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะสหเวชศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์

ตลอดจนเป็นผู้ที่ริเริ่มการขยายการเรียนการสอนไปยังศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้ยังเป็นผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติอีกด้วย

เกียรติยศที่ได้รับ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ปี พ.ศ. 2525 – เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 3 (ภ.ป.ร.3)
 • ปี พ.ศ. 2528 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • ปี พ.ศ. 2529 – เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • ปี พ.ศ. 2532 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
 • ปี พ.ศ. 2533 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นที่ 3 ตติยจุลจอมเกล้า (ต.จ.) (ฝ่ายใน)

และเมื่อปี พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้เปลี่ยนชื่อห้องสมุดจาก “ห้องสมุดกลุ่มแพทย์ธรรมศาสตร์” เป็น “ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี” เพื่อเป็นเกียรติให้กับ ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี โดยห้องสมุดตั้งอยู่ ชั้น 7-8 อาคารปิยชาติ ซึ่งเป็นอาคารเรียนของคณะกลุ่มสุขศาสตร์ (คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์)

และยังมีหนังสือชีวประวัติ ชื่อ “ดิฉันชื่อ นงเยาว์ ชัยเสรี” ซึ่งรวบรวมเรื่องราวของ ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี ทั้งในแง่มุมของการบริหาร การพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


จนกระทั่งช่วงค่ำวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2567 ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี เสียชีวิตอย่างสงบ ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในอายุ 88 ปี