ประวัติ ธนินท์ เจียรวนนท์ แห่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี)

ธนินท์ เจียรวนนท์
FILE PHOTO : dhanin chearavanont /

ชื่อ นามสกุล: นายธนินท์ เจียรวนนท์

ตำแหน่งปัจจุบัน: ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ อดีตประธานกรรมการ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร และมหาเศรษฐีอันดับที่ 1 ของประเทศไทยจากการจัดอันดับของนิตยสารฟอร์บส โดยข้อมูลพฤษภาคม ปี 2021 มีทรัพย์สิน 5.14 แสนล้านบาท ติดอันดับ 81 ของโลก

ชื่อเล่น : ก๊กมิ้น

วัน เดือน ปี เกิด : 19 เมษายน 2482 (อายุ 82 ปี)

ถิ่นกำเนิด : กรุงเทพฯ

คู่สมรส : คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์

บิดา/มารดา : นายเอ็กชอ แซ่เจี๋ย ชาวจีนแต้จิ๋ว

ประเภทบุคคล : นักธุรกิจ

ประวัติการศึกษา :

การศึกษาชั้นประถมที่โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จนจบการศึกษาในปี พ.ศ. 2492 และได้ไปศึกษาชั้นมัธยมจนจบในปี พ.ศ. 2494 จากโรงเรียนซัวเถา ประเทศจีน และอุดมศึกษาในปี พ.ศ. 2499 จากสถาบันศึกษาฮ่องกงวิทยาลัย รวมทั้งผ่านการศึกษาอบรมจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ. 2532

ปริญญากิตติมศักดิ์

 • ปี 2529 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เชียงใหม่
 • ปี 2531 ปริญญาพาณิชยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปี 2533 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปี 2534 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปี 2534 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเทศจีน
 • ปี 2538 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปี 2538 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 21 กรกฎาคม 2543 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 18 กุมภาพันธ์ 2547 ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร จากสถาบันราชภัฏจันทรเกษม
 • 2551 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) จากมหาวิทยาลัยคริสเตียน
 • 22 ตุลาคม 2551 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการทำงาน :

• กรรมการธนาคารกรุงศรีอยุธยา
• อุปนายกกรรมการทุนธนชาต
• กรรมการทุนธนชาต
• กรรมการไทยออยล์
• อนุกรรมการบริหารอาคเนย์ประกันชีวิต
• อุปนายกกรรมการอาคเนย์ประกันชีวิต
• อุปนายกกรรมการธนาคารไทยธนาคาร
• รองประธานกรรมการธนาคารไทยธนาคาร
• ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์
• ประธานกรรมการการ์ตูนเน็ตเวิร์ค ประเทศไทย
• ประธานกิตติมศักดิ์ผู้ทรงเกียรติ หอการค้าไทย-จีน
• ประธานกรรมการเกียรติคุณโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
• ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย

ลิงก์ข่าวที่เกี่ยวข้อง :