มหาดไทย สั่งตรวจสถานบันเทิงทั่วประเทศ ต้องรายงานผลทุกเดือน

สถานบันเทิง

ปลัด มท.สั่ง ผู้ว่าฯทั่วประเทศ ตรวจสถานบันเทิงทั่วประเทศ พร้อมรายงานผลทุกเดือน หลังเกิดเหตุ เมาท์เท่น บี-เหตุยิงกันที่ จ.อุบลฯ กำชับเจ้าพนักงานต้องทำตามอำนาจหน้าที่ ละเลยโดนโทษอาญา และวินัย

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ทำหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง การควบคุมและกํากับดูแลสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ด้วยปรากฏข่าวในสื่อสาธารณะ กรณีเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลาประมาณ 23.40 นาฬิกา เกิดเหตุยิงกันบริเวณร้านอาหารและลานจอดรถห้างบิ๊กซี ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยลักษณะของเหตุการณ์คือ มีกลุ่มคนยกพวกทําร้ายร่างกายกัน โดยใช้อาวุธปืนในการก่อเหตุ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ

และเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เกิดเหตุเพลิงไหม้สถานประกอบการ ชื่อ “เมาท์เท่น บี (MOUNTAIN B)” ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 2/51 หมู่ที่ 7 ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นอาคารชั้นเดียว โดยมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายราย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้เคยมีหนังสือแจ้งมาตรการป้องกันปัญหาอัคคีภัยในสถานบริการ ตามหนังสือที่อ้างถึงกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การควบคุมและกํากับดูแลสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการเกิดอัคคีภัยในสถานบริการ และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้าไปใช้บริการ จึงให้จังหวัดทราบและดําเนินการ ดังนี้

1.กําชับให้ผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการทุกแห่งถือปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งในเรื่องมาตรการเกี่ยวกับระบบ ความปลอดภัยสําหรับอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้า ระบบป้องกัน เพลิงไหม้ ทางออก ประตูทางออก ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ และประตูหนีไฟ และระบบอื่น ๆ ให้เป็นไปตาม กฎกระทรวงกําหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ. 2555 โดยเคร่งครัด

2.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจตราและเข้มงวด กวดขันสถานบริการ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย สถานบริการ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้รายงานผลการดําเนินการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทาง http://intranetdopa.go.th ในหัวข้อ “ระบบรายงานผลการดําเนินการตามนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม” เป็นประจําทุกเดือน

3.ในกรณีที่พบว่าสถานบริการและสถานประกอบการใดกระทําการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่อย่างเข้มงวด ทั้งทางอาญาและทางปกครอง และในกรณีที่ปรากฏว่ามีการเพิกเฉยหรือละเลยไม่กระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ ให้ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นดําเนินการทางอาญาและทางปกครองอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว และให้รายงานผลการดําเนินการในเรื่องดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย


4.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ และผู้ประกอบการสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการทุกแห่งให้เพิ่ม ความเอาใจใส่ ระมัดระวัง และดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มาใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อดําเนินการต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ