ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตีตกคำร้อง “ประยุทธ์” นั่งนายกฯ 8 ปี เหตุไม่อยู่ในอำนาจส่งศาล

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตีตกคำร้อง “ประยุทธ์” นั่งนายกฯ 8 ปี เหตุไม่อยู่ในอำนาจพิจารณา ส่งศาลรัฐธรรมนูญ 

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 มติชนรายงานว่า การประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินช่วงค่ำวันที่ 17 สิงหาคม ที่ประชุมมีมติให้ยุติเรื่องกรณี นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยขอให้พิจารณาและมีความเห็นส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปัญหาวาระการดำรงตำแหน่ง 8 ปีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

หลังพิจารณาแล้ว เห็นว่าคำร้องดังกล่าวไม่ใช่การขอให้พิจารณาว่าบทบัญญัติของกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ตามที่ พ.ร.ป.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 2560 มาตรา 23 (1) กำหนดให้ผู้ตรวจการณ์แผ่นดินมีอำนาจส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

แต่เป็นเรื่องของคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งทางการเมือง ที่รัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสาม ให้ กกต.หรือ ส.ส.จำนวน 1 ใน 10 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เข้าชื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยได้ จึงเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระอื่น ที่ พ.ร.ป.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินมาตรา 37(4) กำหนดห้ามไม่ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรับไว้พิจารณา โดยขณะนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินอยู่ระหว่างการจัดทำคำวินิจฉัยและมีหนังสือแจ้งผู้ร้อง