จับตาวาระลับที่สุด ขอลดภาษีศุลกากร ป.ป.ช. ชงล้อมคอกโกงคืน VAT

จับตาวาระลับที่สุด ขอลดภาษีศุลกากร ป.ป.ช. ชงล้อมคอกโกงคืน VAT
แฟ้มภาพ

จับตาวาระ ครม. ก.คลังชงวาระลับที่สุด-ริมแดง ลด-ยกเว้นภาษีศุลกากร-ขออนุมัติโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ก.เกษตรฯ ขอนุมัติเพิ่มราคากลางนมโรงเรียน ป.ป.ช.ล้อมคอกทุจริตคืนภาษี VAT ดีอีเอสรายงานผลโพลความต้องการของขวัญปีใหม่ 2566

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีวาระพิจารณา-วาระลับริมแดงที่น่าจับตา ดังนี้
เรื่องเพื่อพิจารณา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขออนุมัติปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

กระทรวงพลังงานขอความเห็นชอบการร่วมทุนในบริษัท LNG Receiving Terminal (แห่งที่ 2) บ้านหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

กระทรวงอุตสาหกรรมรายงานผลการคัดเลือกเอกชน และเงื่อนไขสำคัญของสัญญาร่วมลงทุนโครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว

กระทรวงการคลังขอความเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) เอกสารแจกและเก็บคืนในที่ประชุม (วาระลับริมแดง) และอนุมัติโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ

เรื่องเพื่อทราบ หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.เห็นชอบหรืออนุมัติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลไร่หลักทอง ตำบลบ้านช้าง ตำบลนาวังหิน ตำบลนาเริก ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม และตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ….

กระทรวงพลังงาน เสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. กระทรวงแรงงานเสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ….

กระทรวงมหาดไทยเสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหันคา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. ….

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตในการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)


เรื่องเพื่อทราบ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานผลการสำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ. 2566 (ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล)