ประวิตร ไฟเขียวแผนบริหารจัดการน้ำปี 2567 วงเงิน 3.37 แสนล้าน

ประวิตร วงษ์สุวรรณ แผนบริหารจัดการน้ำ

ประวิตรไฟเขียวแผนบริหารจัดการน้ำปี 2567 จำนวน 63,589 รายการ วงเงิน 337,736 ล้านบาท โครงการเร่งด่วน 26,421 โครงการ วงเงิน 184,530 ล้านบาท ในพื้นที่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำ

โดยที่ประชุมรับทราบ สรุปผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำที่สำคัญ ปี 2565 และการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (2561-2565) รวมทั้งความก้าวหน้าโครงการแก้มลิงทุ่งหิน จังหวัดสมุทรสงคราม

พร้อมทั้งได้ร่วมกันพิจารณาและให้ความเห็นชอบ โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ตั้งแต่ อยุธยา-สมุทรปราการ และฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ อยุธยา-สมุทรสาคร เพื่อระบายน้ำ เหนือ-ใต้ ออกสู่ทะเลทั้งสองฝั่ง

ประวิตร วงษ์สุวรรณ

โดยปรับปรุงโครงข่ายชลประทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำนำไปใช้ประโยชน์ และสามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยลดพื้นที่น้ำท่วม รวมทั้งโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของ กทม. โดยมีการปรับปรุงสถานีสูบน้ำพระโขนง การก่อสร้างเขื่อนคลองหนองบอน เขื่อนคลองมะขามเทศ เพื่อลดผลกระทบน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

พร้อมทั้งเห็นชอบการขยายระยะเวลาและกรอบวงเงิน โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร และโครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพังงา-ภูเก็ต เพื่อเพิ่มศักยภาพระบบประปา รองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง

ต่อจากนั้นได้ร่วมพิจารณาและเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำปี 67 จำนวน 63,589 รายการ วงเงิน 337,736 ล้านบาท โดยให้ความเร่งด่วน 26,421 โครงการ วงเงิน 184,530 ล้านบาท ในพื้นที่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

โดยดำเนินการด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย การอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรน้ำ และด้านบริหารจัดการ ซึ่งผลสัมฤทธิ์สามารถเพิ่มความจุเก็บกักน้ำกว่า 1,400 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 6.23 ล้านไร่ ประชาชนได้ประโยชน์ 5.64 ล้านครอบครัว และพื้นที่ได้รับการป้องกัน 5.37 ล้านไร่

พล.อ.ประวิตรกำชับ ขอให้กรมชลประทานและหน่วยเกี่ยวข้องเพิ่มน้ำหนักในการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงของโครงการให้ละเอียดมากขึ้น เพื่อมิให้มีปัญหาการขยายระยะเวลาและกรอบวงเงิน พร้อมทั้งขอให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณากลั่นกรองโครงการอย่างรอบคอบ

โดยหลายโครงการมีความสำคัญต่อการลดปัญหาการขาดแคลนน้ำและอุทกภัยอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่บ้าง จึงขอให้พิจารณาดำเนินการให้กระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด

พล.อ.ประวิตรยังได้ย้ำว่า จากการลงตรวจติดตามในหลายพื้นที่ พบหลายโครงการยังมีความล่าช้ากว่ากำหนด จึงขอให้หน่วยงานหลักเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และให้ สทนช.ลงกำกับการดำเนินการตามแผน เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่