จับตาวาระ ครม.ส่งท้ายปีเสือ ไฟเขียวเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ขยายเพดานเงินเดือน อภ.

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(แฟ้มภาพ) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานพิธีเปิดงานมหาธีรราชเจ้ารำลึก มหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566

จับตาวาระครม.ประยุทธ์ นัดส่งท้ายปี กระทรวงท่องเที่ยวฯ ดัน เราเที่ยวด้วยการ เฟส 5 คลัง ขออนุมัติแพ็กเกจยกเว้นภาษีหลายรายการ-เป้าหมายนโยบายการเงินระยะปานกลางปี 2567-2570 สาธารณสุข ขอขยายเพดานอัตราเงินเดือนขั้นสูงขององค์การเภสัชฯ

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งสุดท้ายของปี 2566 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะขออนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว 2 โครงการรวมกันราว 4,000 ล้านบาท

เรื่องเพื่อพิจารณา กระทรวงการคลังขออนุมัติการกำหนดเป้าหมายของนโยบายการเงินสำหรับระยะปานกลางและเป้าหมายสำหรับปี 2566 และคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ขอความเห็นชอบแผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ 2567-2570)

ขอความเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฏากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษา) และโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย (ระยะที่2)

ขอความเห็นชอบร่างกฎหมายขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวม 2 ฉบับ ประกอบด้วย

Advertisment

1.ร่าง พ.ร.ฎ.ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ)

2.ร่าง พ.ร.ฎ.ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดำเนินโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน)

ร่าง พ.ร.ฎ.ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่กิจการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำหรับการให้กู้ยืมเงินตามโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อยผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)

กระทรวงสาธาณสุขขอความเห็นชอบการปรับขยายเพดานอัตราเงินเดือนขั้นสูงขององค์การเภสัชกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขออนุมัติประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

Advertisment

กระทรวงพลังงานขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และแผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายและประกาศการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

เรื่องเพื่อทราบ กระทรวงการคลังรายงานผลการให้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ และการรถไฟแห่งประเทศไทยและรายงานผลการให้บริการสาธารณะ ประจำงวดครึ่งปีงบประมาณ 2565 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) รายงานผลการสำรวจความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมตามมาตรการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2565 และในการดำเนินการงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2565 กระทรวงการต่างประเทศ รายงานการเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงสาธารณรัฐคาซัคสถาน

เรื่องเพื่อทราบ หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.เห็นชอบหรืออนุมัติ กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 1/2565

กระทรวงยุติธรรมเสอการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ต่อรายงานประเทศฉบับที่ 4-8 ของประเทศไทย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอร่างแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)