จับตาวาระ ครม. ต่อภาษีสรรพสามิตดีเซล ลุ้น เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5

จับตาวาระ ครม.ก.คลัง ขอขยายเวลาต่อภาษีน้ำมันสรรพสามิต ก.ท่องเที่ยวฯ ขออนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5

วันที่ 17 มกราคม 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต้องจับตากระทรวงการคลังขอความเห็นชอบขยายมาตรการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลิตรละ 5 บาท อีก 2 เดือน เพราะจะสิ้นสุดในวันที่ 20 มกราคม 2566

นอกจากนี้ยังต้องลุ้นว่าที่ประชุม ครม.จะพิจารณาอนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 จำนวน 5.6 แสนสิทธิหรือไม่

สำหรับเรื่องเพื่อพิจารณา กระทรวงสาธารณสุขขอมติที่ประชุม ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติงบฯกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็วขับด้วยระบบไฮดรอลิก และขออนุมัติดำเนินการโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ จังหวัดน่าน (ศปถ.) ขอความเห็นชอบกำหนด “วันความปลอดภัยผู้ใช้ถนน”

Advertisment

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขออนุมัติยกเว้นมติ ครม.ห้ามใช้ประโยชน์ป่าชายเลน ในการขอประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลน บริเวณตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อขยายพื้นที่สำหรับการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาชุมชนปัตตานี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นรายปีเป็นจการจ่ายขาดให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภค (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-2580) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

กระทรวงอุตสาหกรรมขออนุมัติร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. …. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทการบริการจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)

Advertisment

คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565

เรื่องเพื่อทราบ หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอความเห็นชอบร่างพระราชกฤษฏีกา (พ.ร.ฎ.) กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลลำพะเยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พ.ศ. ….

กระทรวงคมนาคมขอความเห็นชอบร่าง พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลป่าตองและตำบลกระทู้ อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ….

กระทรวงพาณิชย์เสนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการกำหนดให้ไม้ท่อนและไม้แปรรูปเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องมีหนังสือรับรอง และให้สิ่งประดิษฐ์ของไม้เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. …. และร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้พะยูงเป็นสินค้าที่ต้องห้ามให้ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และไม้ล้อมบางชนิด เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและให้สิ่งประดิษฐ์ของไม้และถ่านไม้เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ….

กระทรวสาธารณสุขขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขและคณะอนุกรรมการพิจารณาพื้นที่พิเศษสำหรับค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2548

เรื่องเพื่อทราบ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2565

กระทรวงแรงงานรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

กระทรวงการต่างประเทศรายงานการรับรองแผนพัฒนาร่วมระหว่างยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขงกับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา