ทำเนียบโชว์ผลงานรัฐบาลประยุทธ์ ปีที่ 3 ชูคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน

ผลงานรัฐบาล ประยุทธ์

สำนักโฆษก พิมพ์ผลงานรัฐบาลประยุทธ์ ปีที่ 3 ความหนา 367 หน้า จำนวน 5,000 เล่ม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการคนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกัน โบแดง

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักโฆษกได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันนทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 3 (25 กรกฎาคม 2564-25 กรกฎาคม 2565 ความหนา 367 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1 จำนวน 5,000 เล่ม เพื่อรายงานผลการดำเนินการของรัฐบาล สำหรับสมาชิกรัฐสภา รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

โดยในช่วงต้นเป็นบทสรุปสำหรับผู้บริหาร โดยเริ่มจากการรายงานสภาพปัญหาก่อนเข้ามาบริหารประเทศ สถานการณ์หลังการเข้าบริหารประเทศ แนวนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนผลการดำเนินงานที่สำคัญของรัฐบาลในช่วงปีที่ 3 ประกอบด้วย การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การบริหารจัดการระบาดของโควิด-19

มาตรการการคลังที่รัฐบาลได้ดำเนินการเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการปรับตัวของราคาสินค้า อาทิ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการคนละครึ่ง โครงการเราเที่ยวด้วยกัน

การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร อาทิ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา การบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงาน อาทิ ลดภาษีสรรพสามิตดีเซล ตลอดจนนโยบายหลักและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 12 เรื่อง

ขณะเดียวกัน ยังรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายหลัก 12 ด้าน ได้แก่ นโยบายข้อที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ นโยบายข้อที่ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ นโยบายข้อที่ 3 การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นโยบายข้อที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก นโยบายข้อที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย นโยบายข้อที่ 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค

นโยบายข้อที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก นโยบายข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย นโยบายข้อที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม นโยบายข้อที่ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน นโยบายข้อที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ และนโยบายข้อที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม

นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 1 การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน เรื่องที่ 2 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เรื่องที่ 3 มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก เรื่องที่ 4 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม เรื่องที่ 5 การยกระดับศักยภาพของแรงงาน เรื่องที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต

เรื่องที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 เรื่องที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ เรื่องที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เรื่องที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน เรื่องที่ 11 การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย และเรื่องที่ 12 การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

ขณะที่ภาคผนวกเป็นการสรุปผลการดำเนินงานบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) อาทิ มาตรการรักษาพยาบาล ความพร้อมด้านเวชภัณฑ์และยา สถานการณ์ด้านวัคซีน นวัตกรรมการแพทย์ การวิจัยและพัฒนา มาตรการสำคัญของรัฐบาลในการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มาตรการรับนักท่องเที่ยวและการเดินทางเข้าประเทศไทย

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายในนโยบายหลัก 12 ด้าน อาทิ นโยบายข้อที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) โอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นบางส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ. 2562 นโยบายข้อที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุข และหลักประกันสังคม เช่น ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง พ.ศ. ….