คำสั่งสำนักนายกฯ ให้ชำนิ ศักดิเศรษฐ์ ออกจากตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกฯ

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ชำนิ ศักดิเศรษฐ์ ออกจากตำแหน่งข้าราชการการเมือง ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 27/2566 เรื่องให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง ลงนามโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

คำสั่งดังกล่าวระบุว่า ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งที่ 193/2562 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 แต่งตั้งนายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไปนั้น

เนื่องจากนายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2566 อาศัยอำนาจตามมาตรา 10 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการเมือง พ.ศ. 2535 จึงให้นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ ออกจากตำแหน่ง เนื่องจากลาออก ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

 


คำสั่งสำนักนายกฯ 22-2566