จับตาวาระ ครม.แนวทางสงกรานต์ 2566 ข้าราชการอุปสมบทโดยไม่ถือเป็นวันลา

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

จับตาวาระ ครม.รักษาการครั้งที่สอง 27 วาระ เรื่องพิจารณาเรื่องเดียว .วัฒนธรรม ชงแนวทางการรณรงค์ประเพณีสงกรานต์ 2566 “สืบสานสงกรานต์วิถีไทยร่วมสานใจสู่สากล” สปช.ขออนุมัติข้าราชการทุกประเภทพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 97 รูป ถวายพระกุศล สมเด็จพระสังฆราช เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566 โดยไม่ถือเป็นวันลา

วันที่ 28 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) หลังจากประกาศยุบสภาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาเพียง 1 เรื่อง ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) จะขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 97 รูป ถวายพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566 โดยไม่ถือเป็นวันลา

14 เรื่องเพื่อทราบ ไม่ทักท้วงเป็นมติ

ขณะที่วาระเรื่องเพื่อทราบ หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ มีจำนวน 14 เรื่อง อาทิ

Advertisement

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (กสม.) รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีปัญหาการจัดการที่ดินของหน่วยงานภาครัฐ

กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้ข้อบังคับผังเมืองรวมชุมชนโคกกลอยท้ายเหมืองจังหวัดพังงา .. …. และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ .. ….

มท.และ กมท.รายงานสรุปผลการพิจารณาข้อเสนอแนะต่อ ครม.กรณีกล่าวอ้างว่าได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่ครบถ้วน

กระทรวงแรงงานและ กสม. รายงานผลการพิจารณาในภาพรวมต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติกับสถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกลต้องเป็นไปตามมาตรฐาน .. ….

และร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนทนแรงดึงสูงที่ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน .. ….

Advertisement

สำนักงานอัยการสูงสุด (อส.) แจ้งผลคำพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดำที่ .88/2561 คดีหมายเลขแดงที่ .9/2566 ระหว่างเครือข่ายวางแผนและผังเมืองเพื่อสังคม ที่ 1 กับพวกรวม 12 คน คู่ฟ้องคดี คณะรัฐมนตรี ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (การดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา)

กระทรวงการคลัง รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ .. 2565

วาระเรื่องเพื่อทราบ 4 เรื่อง

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling)

กระทรวงวัฒนธรรม เสนอแนวทางการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 ภายใต้แนวคิดสืบสานสงกรานต์วิถีไทยร่วมสานใจสู่สากล

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ รายงานความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

Advertisement

วาระเรื่องทราบเพื่อเป็นข้อมูล จำนวน 2 เรื่อง กระทรวงพาณิชย์รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย ประจำเดือนมกราคม 2566 และสรุปภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566