โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ ลูกจ้างประจำ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ หลังถูกไล่ออกจากราชการโดยคำสั่งอันถึงที่สุด

วันที่ 27 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตร เรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก ซึ่ง นางสาวสุจิตรา เอี่ยมสอาด ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ ส 4 สังกัดสำนักบริหารและอำนวยการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับพระราชทาน เนื่องจากถูกลงโทษไล่ออกจากราชการโดยคำสั่งอันถึงที่สุด ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2565

ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามข้อ 6 และข้อ 7 (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548

Advertisement

และ นางสาวสุจิตรา เอี่ยมสอาด เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2566

เรียกคืนเครื่องราชย์