โปรดเกล้าฯ ให้นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา พ้นจากตำแหน่ง

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯให้ นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และนายจุฬา สุขเกษม พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม ที่ขอลาออกจากราชการ

วันที่ 27 มีนาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่องให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีคำสั่งให้ นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ออกจากราชการไว้ก่อน ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน และสำนักเลขาธิการคณะรัฐนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

Advertisement

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำหรับนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถูกจับกุมและแจ้งข้อกล่าวหาจากพฤติการณ์เรียกรับเงินจากเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยถูกจับกุมที่ห้องทำงาน พร้อมด้วยเงินสดจำนวนมาก

นอกจากนี้ยังมี ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี อีกฉบับ โปรดเกล้าฯให้ นายจุฬา สุขเกษม ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม พ้นจากตำแหน่ง หลังลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ทั้งนี้ นายจุฬา สุขมานพ จะไปนั่งเก้าอี้เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) คนใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 นี้ เป็นต้นไป

โปรดเกล้าฯให้รัชฎา สุรยกุล พ้นจากตำแหน่ง