วันเลือกตั้งล่วงหน้า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง เช็กที่นี่

เลือกตั้งล่วงหน้า 2566

วันเลือกตั้งล่วงหน้า (7 พ.ค. 2566) ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนทำแบบไหน ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เหลือเวลาเพียงไม่กี่วัน การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 จะมาถึง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งเตือนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งว่า หากลงทะเบียนแล้วอย่าลืมใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งในวันที่ 7 พ.ค. 2566 โดยผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า จะไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 14 พ.ค. 2566 ได้ โดยมีขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1.ตรวจสอบรายชื่อ และลำดับที่จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง

2.แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ หรือหน่วยงานรัฐ หรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชั่นของหน่วยงานรัฐ

3.รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

Advertisement

4.ทำเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ หรือหากไม่ประสงค์ลงคะแนนให้กากบาทลงในช่อง “ไม่เลือกผู้สมัครใด” หรือ “ไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด”

5.พับบัตรเลือกตั้งแล้วหย่อนบัตรลงในหีบบัตรเลือกตั้งแต่ละประเภทด้วยตนเอง

หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเลือกตั้งล่วงหน้า

1.บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)

2.หลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชั่นของหน่วยงานรัฐ เช่น ThalD, DLT QR LICENCE

Advertisement

3.บัตรหรือหลักฐานอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้ ที่มีรูปถ่าย และมีเลขบัตรประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)