รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ศรีสะเกษ 9 เขต เลือกตั้ง 2566

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ มีประชากรผู้มีสัญชาติไทยจำนวน 1,453,360 คน ใน 22 อำเภอ มีเขตเลือกตั้ง 9 เขต ประกอบด้วย

เขต 1 : อำเภอเมือง อำเภอวังหิน

(เฉพาะตำบลทุ่งสว่าง ตำบลธาตุ ตำบลบ่อแก้ว ตำบลบุสูง)

 • เบอร์ 1 ครรชิตพล พรมชาติ พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 2 สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 3 ปิ่น นันทะเสน พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 4 ธเนศ เครือรัตน์ พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 5 บุญหรัด ถึงไชย พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 6 ประเสริฐ เวียงจันทร์ พรรคไทยภักดี
 • เบอร์ 7 สุรสิทธิ์ ศรีผุย พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 8 ธนินท์ธร ศรีขาว พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 9 วุฒิชาติ บุญขันธ์ พรรคประชาธิปไตยใหม่
 • เบอร์ 10 ภูมิพัฒน์ พรหมมา พรรคทางเลือกใหม่
 • เบอร์ 11 หญิง ทิตยาภรณ์ สิริวัฒนาบุญทวี พรรคแนวทางใหม่

เขต 2 : อำเภอกันทรารมย์ อำเภอน้ำเกลี้ยง และอำเภอโนนคูณ

(เฉพาะตำบลบก และตำบลโพธิ์)

 • เบอร์ 1 สุทธิรักษ์ บุญศักดิ์ พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 2 พงษ์ศักดิ์ อริยะสุนทรกุล พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 3 ศักดา พลศักดิ์ พรรคไทยภักดี
 • เบอร์ 4 กมล แสงเดช พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 5 โดม ศรีศรุติกุล พรรคประชาธิปไตยใหม่
 • เบอร์ 6 ศุภกิจ สีหาภาค พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 7 นครชัย โพธิ์ขาว พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 8 สุรชาติ ชาญประดิษฐ์ พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 9 ประมวล สีแสง พรรคไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 10 ทองอนันต์ เกษแก้ว พรรคทางเลือกใหม่
 • เบอร์ 11 อังคาร ลาลุน พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 12 ภาคภูมิ ทวีชัย พรรคคลองไทย
 • เบอร์ 13 จันที ศาลา พรรคแนวทางใหม่

เขต 3 : อำเภอกันทรลักษณ์ อำเภอเบญจลักษ์ อำเภอโนนคูณ และอำเภอศรีรัตนะ

(เฉพาะตำบลกระแชง ตำบลจานใหญ ตำบลตระกาจ ตำบลภูเงิน) (เฉพาะตำบลโนนค้อ ตำบลหนองกุง ตำบลเหล่ากวาง)

 • เบอร์ 1 ธีรวัฒน์ คำศรี พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 2 ไพบูลย์ สะอาด พรรคไทยภักดี
 • เบอร์ 3 จำลอง บุญชม พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 4 เฮงธนกฤติ คำโสภา พรรคไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 5 สุรณัฐ แนบเนียม พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 6 พิสมัย พละศักดิ์ พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 7 ธนา กิจไพบูลย์ชัย พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 8 ภูริต อภิรักษ์วรการ พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 9 วิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 10 วิรัตน์ บุษราคัมวงค์ พรรครวมพลัง
 • เบอร์ 11 เกรียงไกร ภูมิลักษณ์ พรรคทางเลือกใหม่
 • เบอร์ 12 สุรินทร์ ปัดชา พรรคแนวทางใหม่
 • เบอร์ 13 อรทัย สุภาพ พรรคคลองไทย

เขต 4 : อำเภอกันทรลักษณ์

(เฉพาะตำบลกุดเสลา ตำบลขนุน ตำบลชำ ตำบลทุ่งใหญ่ ตำบลน้ำอ้อม ตำบลโนนสำราญ ตำบลบึงมะลู ตำบลภูผา ตำบลหมอก ตำบลเมือง ตำบลรุง ตำบลละลาย ตำบลเวียงเหนือ ตำบลสวนกล้วย ตำบลสังเม็ก ตำบลเสาธงชัย และตำบลหนองหญ้าลาด)

 • เบอร์ 1 อนุบาล ขันทอง พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 2 ไพศาล เชิดชู พรรคไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 3 เกียรติศักดิ์ ธรรมบุตร พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 4 อุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน์ พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 5 อุทัย อุทธาธรณ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 6 ภูมินันท์ กัญญาบุตร พรรคไทยภักดี
 • เบอร์ 7 ปิยะนันท์ มั่นยืนยาว พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 8 ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 9 สุริยันต์ ปักปิ่น พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 10 สมบูรณ์ สุระเสน พรรคคลองไทย

เขต 5 : อำเภอขุนหาญ อำเภอภูสิงห์

 • เบอร์ 1 ธรรศ คำพันธุ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 2 ธีรปภัสร์ พงษ์วันกิตติคุณ พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 3 สังวาล นันทวงษ์ พรรคไทยภักดี
 • เบอร์ 4 ธีระ ไตรสรณกุล พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 5 อภินันท์ ทองมนต์ พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 6 พรสิทธิ์ รักษาทรัพย์ พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 7 อมรเทพ สมหมาย พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 8 สวัสดิ์ โพธิสาร พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 9 ลำพึง บานชื่น พรรคพลังปวงชนไทย
 • เบอร์ 10 ณัฐติยา กันทรารมณ์ พรรคคลองไทย

เขต 6 : อำเภอขุขันธ์ อำเภอไพรบึง

(เฉพาะตำบลสำโรงพลัน)

Advertisement
 • เบอร์ 1 วุฒิเดช ทองพูล พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 2 อภิรมย์ ลิพันธ์ พรรคคลองไทย
 • เบอร์ 3 พงษ์ประณต บุญทศ พรรคประชาธิปไตยใหม่
 • เบอร์ 4 วรรณรวี สอนพูด พรรคไทยภักดี
 • เบอร์ 5 อภิชาติ เกียรติสาร พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 6 นิมิตร จินาวัลย์ พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 7 ณรงค์ ระฆังทอง พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 8 วีระพล จิตสัมฤทธิ์ พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 9 นิธินันท์ ธนัทภพวรานนท์ พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 10 พุทธ มงคล พรรคเสรีรวมไทย

เขต 7 : อำเภอปรางค์กู่ อำเภอพยุห์ อำเภอไพรบึง อำเภอวังหิน

(เฉพาะตำบลดินแดง ตำบลโนนปูน ตำบลปราสาทเยอ ตำบลไพรบึง ตำบลสุขสวัสดิ์) (เฉพาะตำบลดวงใหญ่ ตำบลโพนยาง ตำบลวังหิน ตำบลศรีสำราญ)

 • เบอร์ 1 จำรัสพงษ์ อัศดรรัฐจ์ พรรคไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 2 ฉลองชัย สมศรี พรรคไทยภักดี
 • เบอร์ 3 วิลดา อินฉัตร พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 4 สราวุธ ศรีวัง พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 5 ฐิตารีย์ ไตรสรณปัญญา พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 6 อภิชา ระยับศรี พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 7 อำไพ เพ็งแจ่ม พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 8 บันเทิง โสมาสุข พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 9 สมพงษ์ คำเสียง พรรคคลองไทย
 • เบอร์ 10 ร้อยพงศ์ ศรีคราม พรรคประชาธิปัตย์

เขต 8 : อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอห้วยทับทัน อำเภออุทุมพรพิสัย

 • เบอร์ 1 สะอาด พุ่มพวง พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 2 อาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 3 เฉลิมชาติ ทัพพเศรษฐโชติ พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 4 ธนกฤช จิริวิภากร พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 5 สุรเดช นาจำปา พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 6 ทองสูรย์ เจตนา พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 7 ภูริภัทร มุขประดับ พรรคคลองไทย
 • เบอร์ 8 ประวิทย์ จารุรัชกุล พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 9 ธวัชชัย ไชยมณี พรรคไทยภักดี

เขต 9 : อำเภอบึงบูรพ์ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอยางชุมน้อย อำเภอราษีไศล อำเภอศิลาลาด

 • เบอร์ 1 ไชยยงค์ รัตนวัน พรรคไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 2 ภยนต์ ดาวเรือง พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 3 พงษ์เดช เดชกล้า พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 4 อภิชาติ ศิริบุญญกาล พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 5 ปวีณ แซ่จึง พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 6 สุริยันต์ ศรีคำ พรรคประชาธิปไตยใหม่
 • เบอร์ 7 ยศพนธ์ ศรีใสย์ พรรคไทยภักดี
 • เบอร์ 8 ฤทธา นันทพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 9 นุชนาถ จารุวงษ์เสถียร พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 10 เนียม ผลบุญ พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 11 ธรรมศักดิ์ ย่างเยื้อง พรรคแนวทางใหม่

หมายเหตุ – ข้อมูลเขตเลือกตั้งจากประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2566 และรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.จากเว็บไซต์ Rocket Media Lab และเว็บไซ์ต์ vote62