รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต นครราชสีมา 16 เขต เลือกตั้ง 2566

เลือกตั้ง ส.ส.แบ่งเขต
ภาพจากพื้นหลังจาก https://www.freepik.com/free-vector

จังหวัดนครราชสีมา มีประชากรผู้มีสัญชาติไทยจำนวน 2,625,139 คน มีหน่วยเลือกตั้ง 4,471 หน่วย ใน 32 อำเภอ มีเขตเลือกตั้ง 16 เขต ประกอบด้วย

เขต 1 : อำเภอเมืองนครราชสีมา

(เฉพาะตำบลในเมือง ตำบลโพธิ์กลาง และตำบลหนองไผ่ล้อม) มีผู้สมัคร ส.ส. ดังนี้

 • เบอร์ 2 อัคคชา พรหมสูตร พรรคไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 3 ฉัตร สุภัทรวณิชย์ พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 6 สิริเพ็ญโสภา บางท่าไม้ พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 7 เกษม ศุภรานนท์ พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 9 สุปชัย อินทรักษา พรรคเพื่อไทย

เขต 2 : อำเภอเมืองนครราชสีมา

(เฉพาะตำบลโคกสูง ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลตลาด ตำบลหนองไข่น้ำ ตำบลบ้านเกาะ ตำบลพะเนา ตำบลมะเริง ตำบลหนองบัวศาลา ตำบลหนองระเวียง ตำบลหัวทะเล และตำบลจอหอ) มีผู้สมัคร ส.ส. ดังนี้

 • เบอร์ 1 ปิยชาติ รุจิพรวศิน พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 4 สุพรรณี เชื้อดี พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 7 สมโภชน์ ประสาทไทย พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 10 ธนภัทร ชองรัมย์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 11 ประพิศ นวมโคกสูง พรรคพลังประชารัฐ

เขต 3 : อำเภอเมืองนครราชสีมา

(เฉพาะตำบลโคกกรวด ตำบลปรุใหญ่ ตำบลหนองจะบก ตำบลสุรนารี ตำบลหมื่นไวย ตำบลบ้านใหม่ ตำบลไชยมงคล ตำบลหนองกระทุ่ม ตำบลพลกรัง ตำบลพุดชา และตำบลสีมุม), อำเภอโนนไทย (เฉพาะตำบลด่านจาก ตำบลกำปัง และตำบลสำโรง) มีผู้สมัคร ส.ส. ดังนี้

 • เบอร์ 2 วีระวัฒน์ มิตรสูงเนิน พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 4 จรัญ เสาวกุล พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 7 พัลลภ เสนาดี พรรคไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 10 วัฒนะชัย สืบศิริบุษย์ พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 11 ศุทธสิทธิ์ พจน์ฐศักดิ์ พรรคก้าวไกล

เขต 4 : อำเภอสูงเนิน อำเภอขามทะเลสอ อำเภอโนนไทย

(ยกเว้นตำบลด่านจาก ตำบลกำปัง และตำบลสำโรง) มีผู้สมัคร ส.ส. ดังนี้

 • เบอร์ 2 มนัส ศรีบงกช พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 5 อัครพงษ์ วรรณพงษ์ พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 6 ณัฐจิรา อิ่มวิเศษ พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 7 วรวุฒิ แซ่จึง พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 9 สุธรรม พรสันเทียะ พรรคพลังประชารัฐ

เขต 5 : อำเภอโนนสูง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

(ยกเว้นตำบลพระพุทธ ตำบลหนองยาง และตำบลหนองงูเหลือม) อำเภอพิมาย (เฉพาะตำบลสัมฤทธิ์ ตำบลชีวาน ตำบลกระเบื้องใหญ่ และตำบลท่าหลวง) มีผู้สมัคร ส.ส. ดังนี้

Advertisement
 • เบอร์ 1 เสนีย์ หาญศรี พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 3 ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 4 สมเกียรติ ตันดิลกตระกูล พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 9 รุ่งโรจน์ วรชมพู พรรคประชาธิปัตย์

เขต 6 : อำเภอบัวใหญ่ อำเภอแก้งสนามนาง อำเภอสีดา อำเภอบัวลาย

มีผู้สมัคร ส.ส. ดังนี้

 • เบอร์ 1 สามารถ ธนกุลชัยสุข พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 6 โกศล ปัทมะ พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 7 อรทัย พลวิเศษ พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 8 สิทธิชัย เจริญใจ พรรคประชาธิปัตย์

เขต 7 : อำเภอประทาย อำเภอโนนแดง อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอเมืองยาง

มีผู้สมัคร ส.ส. ดังนี้

 • เบอร์ 1 ปิยะนุช ยินดีสุข พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 3 ทัศนียา รัตนเศรษฐ พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 6 อุดม เพ็ชรอ่อน พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 7 กันตพงษ์ พรมกมล พรรคประชาธิปัตย์

เขต 8 : อำเภอพิมาย

(ยกเว้นตำบลสัมฤทธิ์ ตำบลชีวาน ตำบลกระเบื้องใหญ่ และตำบลท่าหลวง) อำเภอชุมพวง (ยกเว้นตำบลโนนตูม และตำบลตลาดไทร) มีผู้สมัคร ส.ส. ดังนี้

 • เบอร์ 4 กำพล แจ่มศรี พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 5 อรัชมน รัตนเศรษฐ พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 6 นิกร โสมกลาง พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 8 ประชาธิปไตย คำสิงห์นอก พรรคประชาธิปัตย์

เขต 9 : อำเภอห้วยแถลง อำเภอจักราช อำเภอชุมพวง

(เฉพาะตำบลโนนตูม และตำบลตลาดไทร) มีผู้สมัคร ส.ส. ดังนี้

Advertisement
 • เบอร์ 1 พลพีร์ สุวรรณฉวี พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 3 ทัศนาพร เกษเมธีการุณ พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 5 สมศักดิ์ บุญเสริฐ พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 6 ธนกฤต เวฬุวันใน พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 7 ธีระยุทธ ตันติกุล พรรคเพื่อไทย

เขต 10 : อำเภอโชคชัย อำเภอครบุรี

(ยกเว้นตำบลมาบตะโกเอน ตำบลตะแบกบาน ตำบลลำเพียก ตำบลโคกกระชาย และตำบลสระว่านพระยา) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (เฉพาะตำบลหนองงูเหลือม ตำบลพระพุทธ และตำบลหนองยาง) มีผู้สมัคร ส.ส. ดังนี้

 • เบอร์ 1 อภิชา เลิศพชรกมล พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 2 บุญจง วงศ์ไตรรัตน์ พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 3 วุฒิศักดิ์ พิมพ์พิสาร พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 5 ชยุต พงศ์ธนทรัพย์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 6 ไผทเทพ ถาวรชาติ พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 8 ณัฐพล ชวนกระโทก พรรคพลังประชารัฐ

เขต 11 : อำเภอหนองบุญมาก อำเภอเสิงสาง อำเภอครบุรี

(เฉพาะตำบลมาบตะโกเอน ตำบลตะแบกบาน ตำบลลำเพียก ตำบลโคกกระชาย และตำบลสระว่านพระยา) มีผู้สมัคร ส.ส. ดังนี้

 • เบอร์ 1 สุกิจ อ่อนขาว พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 2 ณฐพลศ์ สอบกิ่ง พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 4 อาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 5 ปริวัฒน์ นาคำ พรรคพลังประชารัฐ

เขต 12 : อำเภอปักธงชัย อำเภอวังน้ำเขียว

ผู้สมัคร ส.ส. ดังนี้

 • เบอร์ 3 นรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 5 สมศักดิ์ พันธ์เกษม พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 6 กาญจนา เปรมภิรักษา พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 7 ชรินทร์ ทำดี พรรคก้าวไกล
 • เบอร์8 ธำรงศักดิ์ ไสยราม พรรคประชาธิปัตย์

เขต 13 : อำเภอสีคิ้ว อำเภอปากช่อง

(เฉพาะตำบลวังไทร ตำบลคลองม่วง ตำบลวังกะทะ และตำบลโป่งตาลอง) ผู้สมัคร ส.ส. ดังนี้

 • เบอร์ 3 รวยเลิศญ์ เลิศสุริยะกุล พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 6 ศุภวัฒน์ พันธ์นัทธีร์ พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 7 สุกฤษณ์ วัชรมาลีกุล พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 8 พรช จันทรรวงทอง พรรคเพื่อไทย

เขต 14 : อำเภอปากช่อง

(ยกเว้นตำบลวังไทร ตำบลคลองม่วง ตำบลวังกะทะ และตำบลโป่งตาลอง) ผู้สมัคร ส.ส. ดังนี้

 • เบอร์ 1 ศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 2 สมชาย เพศประเสริฐ พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 3 มานิธ จันทรวรากร พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 4 วิรัตน์ วาริชอลังการ พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 7 สาธิต ปิติวรา พรรคก้าวไกล

เขต 15 : อำเภอด่านขุนทด อำเภอเทพารักษ์ อำเภอพระทองคำ

(เฉพาะตำบลทัพรั้ง และตำบลมาบกราด) ผู้สมัคร ส.ส. ดังนี้

 • เบอร์ 2 วิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 5 รชตะ ด่านกุล พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 6 พจน์ เจริญสันเทียะ พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 7 บุญเลิศ ครุฑขุนทด พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 9 พัชริดา กีรตินพดล พรรคก้าวไกล

เขต 16 : อำเภอคง อำเภอขามสะแกแสง อำเภอบ้านเหลื่อม อำเภอพระทองคำ

(ยกเว้นตำบลทัพรั้ง และตำบลมาบกราด) ผู้สมัคร ส.ส. ดังนี้

 • เบอร์ 1 พรเทพ ศิริโรจนกุล พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 2 กรฉัตรชัย นาสมใจ พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 3 ตติรัฐ รัตนเศรษฐ พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 6 สุชาติ ภิญโญ พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 10 ทิส ขุนองค์ พรรคประชาธิปัตย์

หมายเหตุ : ข้อมูลเขตเลือกตั้งจาก ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2566 และรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.จากเว็บไซต์ Rocket Media Lab