ครม.เศรษฐา 1/1 เปิดรายชื่อรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง-รัฐมนตรีใหม่

เปิดรายชื่อ ครม.เศรษฐา 1/1

รายชื่อคณะรัฐมนตรี เศรษฐา 1/1 ลงตัวแล้ว เตรียมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติ นายกรัฐมนตรีลงนามในโผรายชื่อ ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ

วันที่ 28 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การปรับ ครม. เศรษฐา 1/1 ว่า ล่าสุดรายชื่อคณะรัฐมนตรี ที่จะพ้นจากตำแหน่ง และรายชื่อรัฐมนตรีใหม่ในส่วนพรรคเพื่อไทยลงตัวหมดแล้ว รวมทั้งการปรับรายชื่อรัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) และมีการนำรายชื่อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ให้นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงนาม แล้วเข้าสู่กระบวนการนำขึ้นทูลเกล้าฯ

ล่าสุดราชกิจจานุเบกษาประกาศ ความตอนหนึ่งว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 22 สิงหาคม พุทธศักราช 2566 แล้ว และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ 1 กันยายน 2566 นั้น

บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า สมควรปรับปรุงรัฐมนตรีบางตําแหน่งเพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

Advertisment

ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

  1. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี
  2. นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี
  3. นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  4. นายเศรษฐา ทวีสิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  5. นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
  6. นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  7. นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  8. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  9. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
  10. นายชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ให้แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

  1. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่ง
  2. นายพิชัย ชุณหวชิร เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  3. นายจักรพงษ์ แสงมณี เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  4. นายพิชิต ชื่นบาน เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  5. นางสาวจิราพร สินธุไพร เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  6. นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
  7. นายปานปรีย์ พหิทธานุกร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
  8. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  9. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  10. นายสุชาติ ชมกลิ่น เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
  11. นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
  12. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข