รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต นนทบุรี 8 เขต เลือกตั้ง 2566

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต นนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี มีประชากรผู้มีสัญชาติไทยจำนวน 1,285,637 คน ใน 6 อำเภอ มีเขตเลือกตั้ง 8 เขต ประกอบด้วย

เขต 1 : อำเภอเมืองนนทบุรี

(เฉพาะตำบลบางกระสอ ตำบลท่าทราย และตำบลบางเขน) มีผู้สมัคร ส.ส. ดังนี้

 • เบอร์ 1 นางเจริญ เรี่ยวแรง พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 2 นางสาววิภาวัลย์ วรวรรณปรีชา พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 3 นางสาวจริยา มหายศนันทน์ พรรคไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 4 นางสาวสมบูรณ์วรรณ ตรีสินธุ์ไชย พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 5 นายสุรพันธ์ ไวยากรณ์ พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 6 นายวิชยุตม์ รอดศิลป์ พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 7 นายนิยม ประสงค์ชัยกุล พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 8 นายธนดล เพชรบุรีกุล พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 9 พันตำรวจเอกสนธิชัย สุวรรณศร พรรคทางเลือกใหม่
 • เบอร์ 10 นายธนวัฒน์ โพธิ์ศรี พรรคไทยภักดี

เขต 2 : อำเภอเมืองนนทบุรี

(เฉพาะตำบลตลาดขวัญ ตำบลส่วนใหญ่ ตำบลบางศรีเมือง ตำบลบางกร่าง และตำบลบางรักน้อย)

 • เบอร์ 1 นางสาวชื่นประภา ขันธมาลี พรรคมิติใหม่
 • เบอร์ 2 นายธนินท์ธร ภูมราช พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 3 นายธนบดี อินทวีโร พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 4 นางจิรวรรณ เรี่ยวแรง พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 5 นายเฉลิมพล นิยมสินธุ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 6 นายวรวุฒิ ศรีนนท์ พรรคไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 7 นางปัญญารัตน์ นันทภูษิตานนท์ พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 8 นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 9 นางสาวอัญรินทร์ อิทธิศรีศักดิ์ พรรคไทยภักดี
 • เบอร์ 10 นายตฤน สุวรรณศร พรรคทางเลือกใหม่
 • เบอร์ 11 นางสาวเหนือสุชา กองนิมิตพัชรี พรรคคลองไทย

เขต 3 : อำเภอบางกรวย และอำเภอเมืองนนทบุรี

(เฉพาะตำบลบางไผ่)

 • เบอร์ 1 นายกุลวัฒน์ กุลสังคหะ พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 2 นายอิทธิพล คงพสิษฐ์พร พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 3 นายอนุสรณ์ แก้ววิเชียร พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 4 นายราเชน ตระกูลเวียง พรรคทางเลือกใหม่
 • เบอร์ 5 นางสาวปณรัศม์ วันชาญเวช พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 6 นายณรงคภูมิ ยังสี พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 7 นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 8 นายวัชระ กรรณิการ์ พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 9 นายอนุศักดิ์ เรืองชู พรรคไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 10 นายธีระพงษ์ แก้ววิเศษ พรรคพลังสังคม
 • เบอร์ 11 นายจักรพันธ์ ยนต์ศิริ พรรคไทยภักดี
 • เบอร์ 12 นางสาวชนัญชิดา ภัทราไพศาล พรรคคลองไทย

เขต 4 : อำเภอปากเกร็ด

(เฉพาะตำบลบางตลาด ตำบลคลองเกือ ตำบลบ้านใหม่ และตำบลบางพูด)

 • เบอร์ 1 นายก้อง เพชรแก้ว พรรคไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 2 นายนพดล ทิพยชล พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 3 นายอำนวย สุขขี พรรคทางเลือกใหม่
 • เบอร์ 4 นางสาวพรทิพย์ อินทศรี พรรคไทยศรีวิไลย์
 • เบอร์ 5 นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 6 นางสาวสุพรรษา เย็นเพ็ชร พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 7 นายฉลอง เรี่ยวแรง พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 8 นายวิรัตน์ บรรดาศักดิ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 9 นายเกียรติภัส จำปาทองวิรัตน์ พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 10 นายสุกฤษฏิ์ ผ่องคำพันธุ์ พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 11 นางสาวสุวรรณา อู่ใหม่ พรรคไทยภักดี

เขต 5 : อำเภอปากเกร็ด อำเภอเมือง และอำเภอบางบัวทอง

(ยกเว้นตำบลบางตลาด ตำบลคลองเกลือ ตำบลบ้านใหม่ และตำบลบางพูด) (อำเภอเมือง เฉพาะตำบลไทรม้า)  (อำเภอบางบัวทอง เฉพาะตำบลลำโพ และตำบลละหาร)

Advertisement
 • เบอร์ 1 นายปรีติ เจริญศิลป์ พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 2 นายณรงค์ จันทนดิษฐ พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 3 นายพลวัตร บรรดาศักดิ์ พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 4 นายธนิต สุขทอง พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 5 นางณัฏฐ์ ปฐมพัณณณัฐ พรรคทางเลือกใหม่
 • เบอร์ 6 นายนพดล แก้วสุพัฒน์ พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 7 นางสาวปารมี เรี่ยวแรง พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 8 นายก้องเกียรติ จั่นเพิ้ง พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 9 นางสาวพกาวรรณ ทิมดี พรรคไทยภักดี

เขต 6 : อำเภอบางใหญ่

 • เบอร์ 1 นายคุณากร มั่นนทีรัย พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 2 นายณัฐวัฒน์ เอี่ยมแย้ม พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 3 นายสรเดช คลังทอง พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 4 นายพันธวัชร บรรจงศิริเจริญ พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 5 นายสามารถ เจริญนนทสิทธิ์ พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 6 นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 7 นายกฤษณะ แจ่มจันทร์ พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 8 นายศักดิ์ชัย พัฒนะ พรรคทางเลือกใหม่
 • เบอร์ 9 นายณรงค์ โต๊ะมุดบำรุง พรรคไทยภักดี

เขต 7 : อำเภอบางบัวทอง และอำเภอไทรน้อย

(เฉพาะตำบลพิมลราช ตำบลโสนลอย และตำบลบางบัวทอง) (เฉพาะตำบลไทรน้อย และตำบลคลองขวาง)

 • เบอร์ 1 นายทศพล เพ็งส้ม พรรคพลังประชารัฐ
 • เบอร์ 2 นายจำลอง ช่วยรอด พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 3 นางสาวมลฤดี ปุริเส พรรคชาติพัฒนากล้า
 • เบอร์ 4 นายประดิษฐ์ แน่วแน่ พรรคทางเลือกใหม่
 • เบอร์ 5 นายเดชาวัจน์ รดีฉัตรภิรมย์ พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 6 นายสมศักดิ์ ด้วงโสน พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 7 นายเกียรติคุณ ต้นยาง พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 8 นายภูดิศ นนทพิมลชัย พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 9 นายวิเชียร เจริญนนทสิทธิ์ พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 10 นางสาวกิตติมา เลิศสกุลทอง พรรคไทยภักดี

เขต 8 : อำเภอไทรน้อย อำเภอบางบัวทอง

(ยกเว้นตำบลไทรน้อย และตำบลคลองขวาง) (เฉพาะตำบลบางคูรัด ตำบลบางรักพัฒนา และตำบลบางรักใหญ่)

 • เบอร์ 1 นายสุธี ทองสวัสดิ์ พรรคไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 2 นางสาวสิริภิญญ์ อินทรประเสริฐ พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • เบอร์ 3 นายนนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ พรรคก้าวไกล
 • เบอร์ 4 นายภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ พรรคเพื่อไทย
 • เบอร์ 5 นายพิศิษฐ์ ทิมดี พรรคเสรีรวมไทย
 • เบอร์ 6 นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์ พรรคภูมิใจไทย
 • เบอร์ 7 นายสมภพ อุมะวิชนี พรรคประชาธิปัตย์
 • เบอร์ 8 สิบตำรวจโทสมชาย ศรีเย็น พรรคทางเลือกใหม่
 • เบอร์ 9 นายรัฐศิลป์ นลินธนาพัฒน์ พรรคพลังสังคม
 • เบอร์ 10 นายเฉลิมเกียรติ พ่วงฉิม พรรคไทยภักดี
 • เบอร์ 11 นายปราโมทย์ พันธุเกตุ พรรคพลังประชารัฐ

หมายเหตุ – ข้อมูลเขตเลือกตั้งจาก ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2566 และรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.จากเว็บไซต์ Rocket Media Lab และเว็บไซต์ vote62