ม็อบอ่านจดหมาย เปิดผนึกเรียกร้อง ส.ว. ทำตามเจตจำนงประชาชน

กิจกรรมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมบริเวณหน้ารัฐสภา เกียกกาย

ม็อบอ่านจดหมายถึง ส.ว. ขอความกรุณาเคารพเจตจำนงประชาชน บันทึกประวัติศาสตร์สง่างามตามหลักประชาธิปไตย

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 มติชนรายงาน บรรยากาศกิจกรรมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม บริเวณหน้ารัฐสภา เกียกกาย ในช่วงสุดท้าย ซึ่งเป็นการอ่านจดหมายเปิดผนึกถึงวุฒิสภา ซึ่งแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม มีความตั้งใจจะยื่นหนังสือแด่วุฒิสมาชิก มีรายละเอียดเพื่อสร้างความเข้าใจให้สมาชิกวุฒิสภาโหวตตามเสียงประชาชน

นายรัฐภูมิ เลิศไพจิตร อ่านจดหมายดังกล่าวผ่านเครื่องขยายเสียงบนเวที มีความว่า ขอให้สมาชิกวุฒิสภาเข้าใจเจตนารมณ์ของประชาชนในการลงมติเห็นชอบที่ได้รับเสียงข้างมากจากประชาชนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

เรียนสมาชิกวุฒิสภาทุกท่าน สืบเนื่องจากวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ได้มีการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผลปรากฏว่าพรรคก้าวไกลได้ผลการโหวตจากประชาชนมาเป็นลำดับที่ 1 โดยได้ที่นั่งสภาชิกสภาผู้แทนราษฎร 152 ที่นั่ง และสามารถรวมเสียงจากพรรคต่าง ๆ รวมกันได้มากกว่ากึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร จึงหมายความว่า พรรคก้าวไกลมีสิทธิชอบธรรมอันสมบูรณ์ในการจัดตั้งรัฐบาล แต่ปรากฏว่า

สมาชิกวุฒิสภาบางท่านแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยในการเลือกนายกรัฐมนตรีที่มาจากเจตจำนงส่วนใหญ่ของประชาชน ด้วยท่าทีของสมาชิกวุฒิสภาบางท่านที่ปฏิเสธเจตจำนงของประชาชน นำมาซึ่งการตั้งคำถามต่อสมาชิกวุฒิสภาในการดำรงไว้ซึ่งหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย ที่ประชาชนไม่ว่าจะมีสถานะหรือสถานภาพแตกต่างกันเพียงใดล้วนมี 1 สิทธิ 1 เสียงเท่ากัน

ด้วยเกียรติของสมาชิกวุฒิสภาผู้ซึ่งต้องรับผิดชอบผลประโยชน์ของประชาชน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงขอความกรุณาสมาชิกวุฒิสภาเคารพเจตจำนงของประชาชนโดยการลงคะแนนเสียงเห็นชอบให้พรรคการเมืองที่ได้รับการไว้วางใจจากประชาชนมากที่สุด ในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และสนับสนุนให้พรรคการเมืองที่มาจากประชาชนในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชน

Advertisement