เศรษฐา แต่งตั้ง “นฤมล” อดีตเหรัญญิก พปชร. เป็นผู้แทนการค้าไทย

นฤมล ภิญโญสินวัฒน์

นายกฯเศรษฐา ลงนามแต่งตั้ง นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นผู้แทนการค้าไทย มีผลตั้งแต่ 3 ตุลาคม เป็นต้นไป

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 255/2566 เรื่องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และข้อ 4 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย พ.ศ. 2552 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

ต่อมานายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ อดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ดำรงตำแหน่งผู้แทนการค้าไทย โดยนายเศรษฐา ระบุเพียงสั้น ๆ ว่า “ถูกต้องครับ”