ราชกิจจาฯประกาศ พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 223/2566 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ลงนามโดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายเศรษฐา ทวีสิน ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 จึงแต่งตั้งนายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี