ตกรางวัลถ้วนหน้า! “ครม.บิ๊กตู่” ไฟเขียวข้าราชการการเมือง “บิ๊กล๊อต”

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดังนี้ 1. กระทรวงกลาโหมเสนอแต่งตั้ง พลเอก สุชาติ หนองบัว ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

2.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้ง นายสิรภพ ดวงสอดศรี ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายเขมพล อุ้ยตยะกุล ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

3.กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้ง ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

4.กระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 2 คน ดังนี้ 1. รองศาสตราจารย์จักษ์ พันธ์ชูเพชร ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 2. พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

5.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเสนอแต่งตั้ง นางสุวรรณี คำมั่น ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

6.กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นายวิรัช พิมพะนิตย์ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 2. นางสุขสมรวย วันทนียกุล เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

7.กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง นายตติรัฐ รัตนเศรษฐ เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

7.กระทรวงพลังงานเสนอการแต่งตั้ง นายอนุรุทธิ์ นาคาศัย เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

8.สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง จำนวน 7 ราย ดังนี้ 1. พลอากาศเอก ธนู ปานสุวรรณ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

2. นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง [รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)

3. พลตำรวจโท พิจาร จิตติรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี [รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)

4. นายพลพีร์ สุวรรณฉวี ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง [รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)


5. นางใยอนงค์ ทิมสุวรรณ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี [รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

6. นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี7. นายธงชัย ลืออดุลย์ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

9.สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน 6 ราย ดังนี้ 1. นายประสาน หวังรัตนปราณี กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 2. นายรณภพ ปัทมะดิษ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

3. นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ 4. นายนภินทร ศรีสรรพางค์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 5. นายนพดล พลเสน กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้งและมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง

10.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง นายภูผา ลิกค์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า))

11.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งตั้ง นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

12.กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอการแต่งตั้ง นายภิรมย์ พลวิเศษ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

13.กระทรวงการคลังเสนอการแต่งตั้ง นายธนกร วังบุญคงชนะ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ยังเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ดังนี้ 1.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอแต่งตั้ง นายประดับ กลัดเข็มเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับต้น) ราชการบริหารส่วนกลาง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) ราชการบริหารส่วนกลาง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

2.กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นางสาวรมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก สหรัฐเม็กซิโก สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ไปดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี สำนักงานปลัดกระทรวง สืบแทนนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 แต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น สำนักงานปลัดกระทรวง

2. นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ (นักบริหารการทูต ระดับต้น) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ไปดำรงตำแหน่งง เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล สำนักงานปลัดกระทรวง สืบแทนนางสาวเพ็ญประภา วงษ์โกวิท ซึ่งเกษียณอายุราชการ (วันที่ 30 กันยายน 2562)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

3.กระทรวงมหาดไทยเสนอให้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาต่อไปอีก เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

4.กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้ง นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

5.กระทรวงมหาดไทยเสนอการรับโอน นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักปกครองสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ไปรับราชการทางสังกัด กระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

6.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้ง นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

7.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอให้ นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2563

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ