ครม. แบ่งเค้ก 5 รองนายกฯ “บิ๊กป้อม” รวบบอร์ดความมั่นคง “สมคิด” กุมบังเหียนเศรษฐกิจ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 167/2562 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ดังนี้

1.พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้ 1.คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน 2.คณะกรรมการกำลังพลสำรอง 3.คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย 4.คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ 5.คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

6.คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ 7.คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 8.คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 9.คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ 10.คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และ 11.คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ

มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้ 1. รองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 2.รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 3.รองประธานกรรมการ คนที่ 3 ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 4.กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 1.คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 2.คณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน 3.คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย 4.คณะกรรมการบริหารจัดการแก้ปัญหาอุทกภัย ดินโคลนถล่มและภัยแล้ง 5. คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

6.คณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ 7.คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 8.คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน 9.คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 10.คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ

11.คณะกรรมการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลกิจการประปาแห่งชาติ 12.คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ 13.คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 14.คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ 15.คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

16.คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า 17.คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 18.คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก 19.คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 20.คณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 21.คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ

มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 1.กรรมการในคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค

2.นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้ 1.คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 2.คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 3.คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ

การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้ 1.รองประธานกรรมการในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2.รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3.รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 4.รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 5.กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 1. คณะกรรมการอำนวยการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ 2.คณะกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3.คณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ 4.คณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ 5.คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ

6.คณะกรรมการด้านการคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศ 7.คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ8.คณะกรรมการนโยบายกองทุนตั้งตัวได้ 9.คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ 10.คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 11.คณะกรรมการประสานการบริการด้านการลงทุน


มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 1.รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ในคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2.รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ 3.กรรมการในคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 4.กรรมการในคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค

3.นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้ 1.คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 3.คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 4.คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน 5.คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม

6.คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดการเทียบตำแหน่ง 7.คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 8.คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ 9.คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 10.คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 11.คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้ 1. รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ 2.รองประธานกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3.รองประธานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 4.กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 1.คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ 2.คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 3.คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน 4.คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 5.คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม

6.คณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม 7.คณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ 8.คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 1.กรรมการในคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 2.กรรมการในคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค

4.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้ 1.คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 2.คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 3.คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว 4.คณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 5.คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 6.คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้ 1. รองประธานกรรมการในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 2.รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 3.รองประธานกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 4. รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 5.รองประธานกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 6.กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 1.คณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ 2.คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ 3.คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ 4.คณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ 5.คณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน 6.คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร

มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 1.รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ 2.รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ 3.รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 4.รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ในคณะกรรมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ 5.รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ในคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ

6.รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 7.กรรมการในคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 8.กรรมการในคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค

5.นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้ 1. คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 2.คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ 3. คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ 4.คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ 5.คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้ 1.รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก 2.อุปนายกสภาลูกเสือไทย 3.กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 1.คณะกรรมการเร่งรัดการปฏิบัติราชการ 2.คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ

มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 1.รองประธานกรรมการ คนที่ 2 ในคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ 2.รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ 3.รองประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 4.กรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน 5.กรรมการในคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 6.กรรมการในคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค

6. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้ 1.คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้ 1.รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 2.รองประธานกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม 3.กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4.กรรมการในคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก 5.กรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 6.กรรมการในคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 1. คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี 2.คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ 3.คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 1.รองประธานกรรมการในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ 2.รองประธานกรรมการในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ 3.รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 4.รองประธานกรรมการคนที่ 3 ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ 5.รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

6.รองประธานกรรมการ คนที่ 2 ในคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 7.รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ในคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ 8.รองประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ 9.รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม 10.รองประธานกรรมการในคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน 11.กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ 12.กรรมการในคณะกรรมการประสานการบริการด้านการลงทุน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ