เปิด 10 อันดับสูงสุดของบปี 63 คำขอทะลุ 5 ล้านล้าน

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วงเงิน 3,200,000 ล้านบาท ซึ่งหน่วยงานรับงบประมาณได้ส่งคำของบประมาณ รวมทั้งสิ้น 5,099,188.7 ล้านบาท

รายละเอียดจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 428,219.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 380,418.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.8 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 570,521.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.9 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 766,269.1 คิดเป็นร้อยละ 23.9 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 118,576.9 คิดเป็นร้อยละ 3.7 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 504,657.6 คิดเป็นร้อยละ 15.8 และ รายการค่าดำเนินการภาครัฐ 431,336.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.5

จำแนกตามกระทรวง 1.งบกลาง 518,770.9 ล้านบาท สำนักนายกรัฐมนตรี 39,108.9 ล้านบาท กระทรวงกลาโหม 233,353.4 ล้านบาท กระทรวงการคลัง 249,676 ล้านบาท กระทรวงการต่างประเทศ 8,927.6 ล้านบาท กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 6,071.3 ล้านบาท กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 21,281.6 ล้านบาท กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 140,444.5 ล้านบาท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 109,833.7 ล้านบาท กระทรวงคมนาคม 178,840.1 ล้านบาท กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 6,897.9 ล้านบาท กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 30,370 ล้านบาท กระทรวงพลังงาน 2,158 ล้านบาท กระทรวงพาณิชย์ 7,553.1 ล้านบาท กระทรวงมหาดไทย 353,007.4 ล้านบาท กระทรวงยุติธรรม 26,949.1 ล้านบาท

กระทรวงแรงงาน 60,878.4 ล้านบาท กระทรวงวัฒนธรรม 8,569.7 ล้านบาท กระทรวงศึกษาธิการ 368,660.3 ล้านบาท กระทรวงสาธารณสุข 138,735.3 ล้านบาท กระทรวงอุตสาหกรรม 5,363.8 ล้านบาท ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 132,230.9 ล้านบาท จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 24,000 ล้านบาท รัฐวิสาหกิจ 156,292.1 ล้านบาท หน่วยงานของรัฐสภา 8,684.7 ล้านบาท หน่วยงานของศาล 20,234.9 ล้านบาท หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ 16,495.6 ล้านบาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 55,252 ล้านบาท หน่วยงานอื่นของรัฐ 598.8 ล้านบาท สภากาชาดไทย 10,651.1 ล้านบาท ส่วนราชการในพระองค์ 7,685.3 ล้านบาท รายจ่ายทุนหมุนเวียน 189,714.1 ล้านบาท และรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 62,709.5 ล้านบาท

สำหรับ 10 อันดับสูงสุด ได้แก่ อันดับ 1 งบกลาง 518,770.9 ล้านบาท อันดับ 2 กระทรวงศึกษาธิการ 368,660.3 ล้านบาท อันดับ 3 กระทรวงมหาดไทย 353,007.4 ล้านบาท อันดับ 4 กระทรวงการคลัง 249,676 ล้านบาท อันดับ 5 กระทรวงกลาโหม 233,353.4 ล้านบาท

อันดับ 6 รายจ่ายทุนหมุนเวียน 189,714.1 ล้านบาท อันดับ 7 กระทรวงคมนาคม 178,840.1 ล้านบาท อันดับ 8 รัฐวิสาหกิจ 156,292.1 ล้านบาท อันดับ 9 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 140,444.5 ล้านบาท และ อันดับ 10 กระทรวงสาธารณสุข 138,735.3 ล้านบาท

จำแนกตามการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 1.ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10,865.5 ล้านบาท 2.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 17,009.1 ล้านบาท 3.จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 416.5 ล้านบาท 4.ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 957.1 ล้านบาท 5.เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 875.2 ล้านบาท 6.บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 59,431.1 ล้านบาท 7.ป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 5,319.1 ล้านบาท 8.พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 1,305.2 ล้านบาท 9.พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 97,389 ล้านบาท 10.พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 1,886.9 ล้านบาท 11.พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 6,954.6 ล้านบาท 12.พัฒนาพื้นที่ระดับภาค 20,811.2 ล้านบาท 13.พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 3,185.6 ล้านบาท 14.พัฒนาอุตสาหกรรมและบริหารแห่งอนาคต 1,313.5 ล้านบาท 15.สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 7,371.4 ล้านบาท

ทั้งนี้ ปฏิทินงบประมาณ ฯ 3-18 ก.ย.62 สำนักงบประมาณ ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และสรุปรายงานนำเสนอครม.

24 ก.ย.62 ครม.รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ก

24 ก.ย.- 4 ต.ค.62 สำนักงบประมาณดำเนินการจัดพิมพ์ร่างพ.ร.บ. ฯ และเอกสารประกอบงบประมาณ 8 ต.ค.62 ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ฯ และเอกสารประกอบงบประมาณและนำเสนอสภาผู้แทนราษฎร

17 ต.ค.62 สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพ.ร.บ. ฯ วาระที่ 1 และ 8 – 9 ม.ค.63 สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพ.ร.บ.ฯ วาระที่ 2-3

20 ม.ค.63 วุฒิสภา พิจารณาร่างพ.ร.บ.ฯ 27 ม.ค.63 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพ.ร.บ. ฯ ขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวาย เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ